نویسنده = M. Sharoff
تعداد مقالات: 4
1. رابطه بین قابلیت‌های حرفه‌ای معلمان دوره ابتدایی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در شهر اصفهان

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 27-48

مژده مهاجری؛ مصطفی شریف؛ احمد مهاجری


2. تحلیل وضعیت پذیرش نوآوری برنامه درسی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 117-139

سعید رجایی پور؛ سعید رجایی پور؛ مصطفی شریف؛ ستار موسوی


3. بررسی رابطه ارزشیابی کلاس در دو الگوی ارتباطی مکانیکی و ارگانیکی معلم با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 61-82

سید ابراهیم میر شاه جعفری؛ مصطفی شریف؛ ستار قاسمی‌تادوانی