نویسنده = حمیدرضا عریضی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی رابطه بین همنوایی گروهی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان با ویژگی‌های کم دامنه شخصیتی آنان

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 73-90

احمد عابدی؛ حمیدرضا عریضی؛ محسن لعلی؛ مریم اسماعیلی