نویسنده = محمد نجفی
تعداد مقالات: 5
2. تأثیر سیرت نیکوی استادان و مؤلفه‌های آن برانگیزش تحصیلی دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-22

محمد نجفی؛ کمال نصرتی هشی؛ مصطفی حاتمی؛ زهره متقی


3. بررسی ارتباط معنوی - عاطفی بین‌ فردی و توسعه‌ آن در کتاب‌های درسی دوره آموزش ابتدایی و راهنمایی ایران

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 29-54

محمد نجفی؛ فاطمه خوشنویسان؛ حسین چهارباشلو


4. بررسی کمّی و کیفی رابطه بین معنویت، شادکامی و توانمندی حرفه‌ای اساتید

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-22

محمد نجفی؛ آرزو عرفان


5. بررسی رابطة بین ابعاد جوّ اخلاقی و رضایت شغلی در میان کارکنان اداره های آموزش و پرورش شهر اصفهان

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-22

محمد نجفی؛ مهدی کریمی؛ علی قهرمانی فرد؛ سیدمرتضی رضوانی