تعداد مقالات: 146
2. بررسی رابطة بین ابعاد جوّ اخلاقی و رضایت شغلی در میان کارکنان اداره های آموزش و پرورش شهر اصفهان

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-22

محمد نجفی؛ مهدی کریمی؛ علی قهرمانی فرد؛ سیدمرتضی رضوانی


3. مقایسه تصور از خدا و رضایت از زندگی در بین زنان خواهان طلاق

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-12

سلیمه فیض آبادی؛ زهره خسروی


4. بررسی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم هوش نظری بر هوش تربیتی در مراکز تربیت معلم ایران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-20

تقی آقا حسینی؛ قربانعلی سلیمی؛ علی سیادت؛ سعید رجایی پور؛ ایرج کاظمی


5. اثربخشی و پایداری تأثیر استفادهاز چندرسانهایها بر خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی درس ریاضی سال اول دبیرستان

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-22

بی بی عشرت زمانی؛ ذوالفقار سعیدی؛ احمد عابدی


6. بررسی نقش و رابطه نظارتی استاد راهنما و دانشجو از دیدگاه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-26

ناصر شیربگی؛ صدیقه کاوه‌ای


7. بررسی کمّی و کیفی رابطه بین معنویت، شادکامی و توانمندی حرفه‌ای اساتید

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-22

محمد نجفی؛ آرزو عرفان


10. معرفی مفهوم خردمندی در روان‌شناسی و کاربردهای آموزشی آن

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-28

سمانه اسعدی؛ شعله امیری؛ حسین مولوی؛ خسرو باقری نوع پرست


12. چکیده‌ و صفحات اول

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1393


18. شناسنامه علمی

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1396

10.22108/nea.2018.22666


19. مقایسه تأثیر یادگیری ترکیبی خطی و غیرخطی بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم تجربی دانش‌آموزان پایة هفتم

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-24

10.22108/nea.2018.100506.0

سیدعلی موسوی؛ سید عباس رضوی؛ غلامحسین رحیمی دوست


20. مدل علّی پیش‌بینی عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر: نقش اهداف پیشرفت و تعلل‌ورزی تحصیلی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-20

10.22108/nea.2018.95965.0

حمیده رادمنش؛ مریم خلیلی صدراباد؛ افسر خلیلی صدرآباد


21. بررسی کیفیت برنامه درسی مهارت های زندگی در دوره متوسطه اول از دیدگاه معلمان، ارائه راهکارهایی برای کیفیت بخشی به آن توسط صاحب نظران و معلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398

10.22108/nea.2019.112007.1252

محمد جواد لیاقتدار؛ نرجس خاتون تقیه؛ بی بی عشرت زمانی


22. پست مدرن و اصلاحات برنامه درسی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 31-64

علی بیرمی پور؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ س‍‍‍ید حسن هاشم‍‍‍ی


23. بررسی میزان توانمندی معلمان مقطع ابتدایی و رابطه آن با مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی مدرسه

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 23-40

عفت توانایی شاهرودی؛ بهروز مهرام


24. مقایسه درمان دارویی با درمان تلفیقی دارویی - رفتاری - شناختی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 13-26

طاهره پورکمالی؛ فاطمه زرگر


25. هنجاریابی مقیاس فرسودگی تحصیلی مسلش در دانشجویان زن دانشگاه اصفهان

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 21-38

زینب رستمی؛ محمدرضا عابدی؛ ویلمار بی شوفلی