دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. واکاوی مفهوم تدریس به عنوان عشق- رویکرد فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1399

10.22108/nea.2020.122648.1463

رضا ناصری جهرمی؛ مهدی محمدی؛ سحر نوروزی؛ زهرا حسامپور؛ راحیل ناصری جهرمی


2. تحلیل محتوای سرفصل های دروس کاربرد فاوا در رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان براساس الگوی TPACK

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1399

10.22108/nea.2020.123262.1481

فتح اله کوشکی؛ مصطفی قادری؛ محبوبه خسروی؛ علیرضا صادقی