دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1389 
2. پست مدرن و اصلاحات برنامه درسی

صفحه 31-64

علی بیرمی پور؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ س‍‍‍ید حسن هاشم‍‍‍ی


7. بررسی اندیشه های تربیتی دریدا و نقد آن

صفحه 149-170

احترام ابراهیم؛ سعید بهشتی؛ سوسن کشاورز