دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1389 
5. رابطه عدالت سازمانی با مؤلفه‌های ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان

صفحه 97-112

ناهید نادری؛ رضا هویدا؛ علی سیادت؛ محمد رضا نادری