دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1391 
6. رویکرد چند معیاره و تلفیقی نیازسنجی آموزشی بر مبنای تحلیل شایستگی‌های کارکنان

صفحه 107-136

داریوش محمدی زنجیرانی؛ ندا اشتیاقیان؛ فیروز رازنهان