دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1391 
2. تأثیرکاربرد نقشه‌های مفهومی بر درک دانش‌آموزان رشته ریاضی از توابع مثلثاتی

صفحه 23-52

ابراهیم ریحانی؛ شهرناز بخشعلی زاده؛ مریم استادی