اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر احمدرضا نصر

برنامه ریزی درسی استاد، دانشگاه اصفهان

arnasredu.ui.ac.ir
031-37932538

مدیر مسئول

دکتر رضا هویدا

مدیریت آموزشی دانشیار، دانشگاه اصفهان

r.hoveidaedu.ui.ac.ir
031-37932537

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمود مهرمحمدی

برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت مدرس

mehrm_mamodares.ac.ir
02182884639

دکتر احمد شعبانی

کتابداری استاد- دانشگاه اصفهان

shabaniaedu.ui.ac.ir
031-37932552

دکتر محمدرضا عابدی

مشاوره استاد- دانشگاه اصفهان

m.r.abediedu.ui.ac.ir
031-37932500

دکتر رحمت اله مرزوقی

برنامه ریزی درسی دانشیار دانشگاه شیراز

marzoghiroze-shirazu.ac.ir
071-36134695

دکتر حسن ملکی

برنامه ریزی درسی استاد- دانشگاه علامه طباطبایی

malaki_cuyahoo.com
021-48393259

دکتر حمید طاهر نشاط دوست

روانشناسی استاد- دانشگاه اصفهان

h.neshatedu.ui.ac.ir
031-37932561

دکتر حسین مولوی

روانشناسی استاد- دانشگاه اصفهان

hsmolavigmail.com
031-37932566

کارشناس نشریه

دکتر منصوره قضاوی

برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان

mansoreh.ghazaviyahoo.com
031-37933195