نویسنده = محمد رضا عابدی
هنجاریابی و بررسی پایایی و روایی فرم رجحان به فعالیت‌های سیاهه‌کروی فردی در دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان تربت حیدریه

دوره 5، شماره 2، مهر 1389، صفحه 65-96

مهدی اکبرزاده؛ فائزه هزاردستان؛ محمد رضا عابدی؛ ایران باغبان؛ هادی فراست


بررسی رابطه بین عزت نفس سازمانی با بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی و انواع تیپ های شخصیتی

دوره 4، شماره 2، مهر 1388، صفحه 65-91

فاطمه صادقیان؛ ایران باغبان؛ محمد رضا عابدی؛ ایران باغبان