نویسنده = سعید رجایی پور
تحلیل وضعیت پذیرش نوآوری برنامه درسی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان

دوره 6، شماره 2، اردیبهشت 1390، صفحه 117-139

سعید رجایی پور؛ سعید رجایی پور؛ مصطفی شریف؛ ستار موسوی


بررسی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم هوش نظری بر هوش تربیتی در مراکز تربیت معلم ایران

دوره 6، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 1-20

تقی آقا حسینی؛ قربانعلی سلیمی؛ علی سیادت؛ سعید رجایی پور؛ ایرج کاظمی


مقایسه توانمندی های روانشناختی کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان

دوره 4، شماره 2، مهر 1388، صفحه 51-64

عبدالرسول جمشیدیان؛ سعید رجایی پور؛ ناهید نادری؛ سعید رجایی پور


بررسی رابطه بین مؤلفه‌های مدیریت کلاس درس و جوّ یادگیری در مدارس راهنمایی شهر اصفهان

دوره 4، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 23-40

سعید رجایی پور؛ ایرج کاظمی؛ تقی آقاحسینی