نقش مؤلفه های تفکر انتقادی در پیش‌بینی خودکارآمدی دانشجویان پزشکی (مطالعة موردی: دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)
1. نقش مؤلفه های تفکر انتقادی در پیش‌بینی خودکارآمدی دانشجویان پزشکی (مطالعة موردی: دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

زهره متقی؛ محمد نجفی؛ کمال نصرتی هشی؛ مصطفی حاتمی

دوره 12، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 46-59

http://dx.doi.org/10.22108/nea.2018.95748.0

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی نقش مؤلفه­های تفکر انتقادی در پیش­بینی خودکارآمدی (تلاش، خودتنظیمی و پشتکار) در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوة گردآوری ...  بیشتر
تأثیر سیرت نیکوی استادان و مؤلفه‌های آن برانگیزش تحصیلی دانشجویان دانشگاه اصفهان
2. تأثیر سیرت نیکوی استادان و مؤلفه‌های آن برانگیزش تحصیلی دانشجویان دانشگاه اصفهان

محمد نجفی؛ کمال نصرتی هشی؛ مصطفی حاتمی؛ زهره متقی

دوره 10، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 1-22

چکیده
  دستیابی به موفقیت‌های والا و ارزنده در مراکز آموزش عالی وابستگی عمیقی به سیرت و اخلاق استادان آن دارد؛ زیرا این استادان هستند که با نقش فعال خود تحقق اهداف آموزش عالی را میسر می سازند. از این رو، در این ...  بیشتر
بررسی ارتباط معنوی - عاطفی بین‌ فردی و توسعه‌ آن در کتاب‌های درسی دوره آموزش ابتدایی و راهنمایی ایران
3. بررسی ارتباط معنوی - عاطفی بین‌ فردی و توسعه‌ آن در کتاب‌های درسی دوره آموزش ابتدایی و راهنمایی ایران

محمد نجفی؛ فاطمه خوشنویسان؛ حسین چهارباشلو

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، ، صفحه 29-54

چکیده
    پژوهش حاضر با هدف میزان توجه به مؤلفه‌های ارتباط معنوی- عاطفی بین‌ فردی در محتوای کتاب‌های درسی دوره آموزش ابتدایی و راهنمایی ایران انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتواست. جامعه پژوهش ...  بیشتر
بررسی کمّی و کیفی رابطه بین معنویت، شادکامی و توانمندی حرفه‌ای اساتید
4. بررسی کمّی و کیفی رابطه بین معنویت، شادکامی و توانمندی حرفه‌ای اساتید

محمد نجفی؛ آرزو عرفان

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1391، ، صفحه 1-22

چکیده
    هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه بین معنویت با شادکامی و توانمندی اساتید دانشگاه پیام نور شهرضا بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شامل 150 نفر از اساتید دانشگاه پیام نور شهرستان شهرضا بود و حجم ...  بیشتر
بررسی رابطة بین ابعاد جوّ اخلاقی و رضایت شغلی در میان کارکنان اداره های آموزش و پرورش شهر اصفهان
5. بررسی رابطة بین ابعاد جوّ اخلاقی و رضایت شغلی در میان کارکنان اداره های آموزش و پرورش شهر اصفهان

محمد نجفی؛ مهدی کریمی؛ علی قهرمانی فرد؛ سیدمرتضی رضوانی

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1389، ، صفحه 1-22

چکیده
        هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین ابعاد جو اخلاقی و رضایت شغلی کارکنان اداره‌های آموزش و پرورش شهر اصفهان در سال تحصیلی 89-1388 بود. روش پژوهش توصیفی(همبستگی) بوده، جامعه مورد مطالعه شامل ...  بیشتر