اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان و آموزش کمک‌خواهی بر پایستگی تحصیلی دانش‌آموزان اهمال‌کار مدارس غیرانتفاعی
1. اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان و آموزش کمک‌خواهی بر پایستگی تحصیلی دانش‌آموزان اهمال‌کار مدارس غیرانتفاعی

سلیمان کابینی مقدم؛ غلامحسین انتصار فومنی؛ مسعود حجازی؛ حسن اسدزاده

دوره 14، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 33-48

http://dx.doi.org/10.22108/nea.2020.115376.1336

چکیده
        این پژوهش با هدف اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان و آموزش کمک‌خواهی بر پایستگی تحصیلی دانش‌آموزان اهمال‌کار مدارس غیرانتفاعی انجام شده است. روش پژوهش ازنوع نیمه‌آزمایشی ...  بیشتر
مقایسه اثربخشی سه روش یادگیری مشارکتی بر مهارت های اجتماعی دانش‌آموزان دختر پایه دوم راهنمایی
2. مقایسه اثربخشی سه روش یادگیری مشارکتی بر مهارت های اجتماعی دانش‌آموزان دختر پایه دوم راهنمایی

رویا عباسی اصل؛ اسماعیل سعدی پور؛ حسن اسدزاده

دوره 11، شماره 1 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 105-124

http://dx.doi.org/10.22108/nea.2016.21060

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه­ اثربخشی سه روش یادگیری مشارکتی (گروه­های پیشرفت تیمی دانش­آموزان- جیگ­ساو- باهم‌آموختن) بر مهارت­های اجتماعی دانش­آموزان دختر پایه­ دوم راهنمایی منطقه­ سه تبریز ...  بیشتر