مدل علّی پیش‌بینی عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر: نقش اهداف پیشرفت و تعلل‌ورزی تحصیلی
1. مدل علّی پیش‌بینی عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر: نقش اهداف پیشرفت و تعلل‌ورزی تحصیلی

حمیده رادمنش؛ مریم خلیلی صدراباد؛ افسر خلیلی صدرآباد

دوره 13، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/nea.2018.95965.0

چکیده
  هدف پژوهش، پیش‌بینی عملکرد تحصیلی براساس اهداف پیشرفت و تعلل‌ورزی تحصیلی است. بدین منظور، ۳۰۰ دانش‌آموز دختر سال اول دبیرستان (دورة دوم) به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات، ...  بیشتر