بررسی ارتباط معنوی - عاطفی بین‌ فردی و توسعه‌ آن در کتاب‌های درسی دوره آموزش ابتدایی و راهنمایی ایران
1. بررسی ارتباط معنوی - عاطفی بین‌ فردی و توسعه‌ آن در کتاب‌های درسی دوره آموزش ابتدایی و راهنمایی ایران

محمد نجفی؛ فاطمه خوشنویسان؛ حسین چهارباشلو

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، ، صفحه 29-54

چکیده
    پژوهش حاضر با هدف میزان توجه به مؤلفه‌های ارتباط معنوی- عاطفی بین‌ فردی در محتوای کتاب‌های درسی دوره آموزش ابتدایی و راهنمایی ایران انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتواست. جامعه پژوهش ...  بیشتر