مقایسة میزان یادگیری و یادداری دانش‌آموزان دختر پایة دوم ابتدایی در شیوه‌های آموزشی وب‌کوئست، سیّار و معکوس درس علوم تجربی
1. مقایسة میزان یادگیری و یادداری دانش‌آموزان دختر پایة دوم ابتدایی در شیوه‌های آموزشی وب‌کوئست، سیّار و معکوس درس علوم تجربی

علیرضا بادله؛ الهه ایزدی خواه

دوره 14، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 21-44

http://dx.doi.org/10.22108/nea.2020.108368.1175

چکیده
  کاستی‌های روش‌های سنتی، پیشرفت‌های فنی و اقتضائات دنیای امروز، لزوم ایجاد رویکرد جدید به آموزش را ایجاب کرده است؛ بنابراین هدف از انجام این تحقیق، مقایسة میزان یادگیری و یادداری حاصل از آموزش به‌شیوة ...  بیشتر