بررسی ارتباط معنوی - عاطفی بین‌ فردی و توسعه‌ آن در کتاب‌های درسی دوره آموزش ابتدایی و راهنمایی ایران
1. بررسی ارتباط معنوی - عاطفی بین‌ فردی و توسعه‌ آن در کتاب‌های درسی دوره آموزش ابتدایی و راهنمایی ایران

محمد نجفی؛ فاطمه خوشنویسان؛ حسین چهارباشلو

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، ، صفحه 29-54

چکیده
    پژوهش حاضر با هدف میزان توجه به مؤلفه‌های ارتباط معنوی- عاطفی بین‌ فردی در محتوای کتاب‌های درسی دوره آموزش ابتدایی و راهنمایی ایران انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتواست. جامعه پژوهش ...  بیشتر
میزان فعال و غیرفعال بودن محتوای کتاب هدیه‌های آسمانی و کتاب کار چهارم ابتدایی: تألیف جدید تعلیمات اسلامی
2. میزان فعال و غیرفعال بودن محتوای کتاب هدیه‌های آسمانی و کتاب کار چهارم ابتدایی: تألیف جدید تعلیمات اسلامی

بی‌بی عشرت زمانی؛ مهدی دهقانی

دوره 4، شماره 1 ، بهار و تابستان 1387، ، صفحه 1-22

چکیده
    نظام آموزش و پرورش کشور برای روزآمد کردن کتابهای درسی نیازمند بازنگری کارشناسی شده در محتوای کتابها است. کتابهای تعلیمات دینی به این دلیل که بر بینش، تفکر و اعتقادات دانش آموزان تأثیر مستقیم می‌گذارد، ...  بیشتر