کلیدواژه‌ها = عملکرد تحصیلی
الگوی رابطه خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانشجویان: نقش میانجی گر التزام و سرزندگی تحصیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1402

10.22108/nea.2023.136456.1863

زهره کرد؛ منیجه شهنی ییلاق؛ علیرضا حاجی یخچالی


مدل علّی پیش‌بینی عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر: نقش اهداف پیشرفت و تعلل‌ورزی تحصیلی

دوره 13، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 1-20

10.22108/nea.2018.95965.0

حمیده رادمنش؛ مریم خلیلی صدراباد؛ افسر خلیلی صدرآباد


بررسی اثربخشی آموزش تکنیک‌های فراشناختی بر انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر شهر اصفهان

دوره 11، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 63-80

10.22108/nea.2016.21058

محمدعلی سپهوندی؛ سعیده سبزیان؛ یاسر گراوند؛ ساناز بیرانوند؛ فاطمه پیر جاوید


تحلیل عاملی استـراتژی‌های خـودرهبری و رابطه آن‌ها با عملکرد تحصیلی دانشجویان(مورد: دانشجویان دانشکده علوم و ادبیات دانشگاه بیرجند)

دوره 10، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 1-20

مظفر الدین واعظی؛ ابراهیم مزاری؛ کبری خباره؛ علی مقدم‌زاده؛ عذرا شالباف


رابطه دینداری و هوش معنوی و تأثیر آنها بر عملکرد تحصیلی دانشجویان

دوره 9، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 37-52

یاسمین عابدینی؛ نگین برات دستجردی


رابطه مؤلفه‌های راهبردهای یادگیری با مؤلفه‌های عملکرد تحصیلی دانش آموزان

دوره 8، شماره 2، مهر 1392، صفحه 55-72

حسن قلاوندی؛ جواد امانی ساری بگلو؛ مهسا صالح نجفی؛ حبیب امانی


اثربخشی و پایداری تأثیر استفادهاز چندرسانهایها بر خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی درس ریاضی سال اول دبیرستان

دوره 6، شماره 2، اردیبهشت 1390، صفحه 1-22

بی بی عشرت زمانی؛ ذوالفقار سعیدی؛ احمد عابدی


بررسی رابطه ارزشیابی کلاس در دو الگوی ارتباطی مکانیکی و ارگانیکی معلم با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 6، شماره 2، اردیبهشت 1390، صفحه 61-82

سید ابراهیم میر شاه جعفری؛ مصطفی شریف؛ ستار قاسمی‌تادوانی