کلیدواژه‌ها = خودمختاری
ساخت و اعتباریابی مقیاس نیاز پژوهشی معلمان مقطع متوسطة شهر مشهد براساس نظریة خودتعیین‌گری

دوره 11، شماره 2، مهر 1395، صفحه 27-44

10.22108/nea.2016.21379

فاطمه ارفع بلوچی؛ حسین کارشکی؛ محمدرضا آهنچیان؛ حمید ناصریان؛ احسان افشاری زاده


مقایسه توانمندی های روانشناختی کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان

دوره 4، شماره 2، مهر 1388، صفحه 51-64

عبدالرسول جمشیدیان؛ سعید رجایی پور؛ ناهید نادری؛ سعید رجایی پور