بررسی رابطة بین ابعاد جوّ اخلاقی و رضایت شغلی در میان کارکنان اداره های آموزش و پرورش شهر اصفهان

دوره 5، شماره 2، مهر 1389، صفحه 1-22

محمد نجفی؛ مهدی کریمی؛ علی قهرمانی فرد؛ سیدمرتضی رضوانی


مقایسه تصور از خدا و رضایت از زندگی در بین زنان خواهان طلاق

دوره 4، شماره 2، مهر 1388، صفحه 1-12

سلیمه فیض آبادی؛ زهره خسروی


بررسی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم هوش نظری بر هوش تربیتی در مراکز تربیت معلم ایران

دوره 6، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 1-20

تقی آقا حسینی؛ قربانعلی سلیمی؛ علی سیادت؛ سعید رجایی پور؛ ایرج کاظمی


اثربخشی و پایداری تأثیر استفادهاز چندرسانهایها بر خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی درس ریاضی سال اول دبیرستان

دوره 6، شماره 2، اردیبهشت 1390، صفحه 1-22

بی بی عشرت زمانی؛ ذوالفقار سعیدی؛ احمد عابدی


معرفی مفهوم خردمندی در روان‌شناسی و کاربردهای آموزشی آن

دوره 8، شماره 2، مهر 1392، صفحه 1-28

سمانه اسعدی؛ شعله امیری؛ حسین مولوی؛ خسرو باقری نوع پرست