تعداد مقالات: 165
1. چکیده‌ و صفحات اول

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1393


4. بررسی رابطة بین ابعاد جوّ اخلاقی و رضایت شغلی در میان کارکنان اداره های آموزش و پرورش شهر اصفهان

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-22

محمد نجفی؛ مهدی کریمی؛ علی قهرمانی فرد؛ سیدمرتضی رضوانی


5. مقایسه تصور از خدا و رضایت از زندگی در بین زنان خواهان طلاق

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-12

سلیمه فیض آبادی؛ زهره خسروی


6. بررسی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم هوش نظری بر هوش تربیتی در مراکز تربیت معلم ایران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-20

تقی آقا حسینی؛ قربانعلی سلیمی؛ علی سیادت؛ سعید رجایی پور؛ ایرج کاظمی


7. اثربخشی و پایداری تأثیر استفادهاز چندرسانهایها بر خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی درس ریاضی سال اول دبیرستان

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-22

بی بی عشرت زمانی؛ ذوالفقار سعیدی؛ احمد عابدی


8. بررسی نقش و رابطه نظارتی استاد راهنما و دانشجو از دیدگاه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-26

ناصر شیربگی؛ صدیقه کاوه‌ای


9. بررسی کمّی و کیفی رابطه بین معنویت، شادکامی و توانمندی حرفه‌ای اساتید

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-22

محمد نجفی؛ آرزو عرفان


12. معرفی مفهوم خردمندی در روان‌شناسی و کاربردهای آموزشی آن

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-28

سمانه اسعدی؛ شعله امیری؛ حسین مولوی؛ خسرو باقری نوع پرست


15. شناسنامه علمی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-102

10.22108/nea.2019.24386


17. شناسنامه علمی شماره

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-124

10.22108/nea.2018.24724


19. شناسنامه علمی نشریه(سال 11، شماره 1)

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1395


21. شناسنامه علمی نشریه(سال 12، شماره 1)

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1396


22. شناسنامه علمی

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1396

10.22108/nea.2018.22666


23. بررسی میزان رعایت اصول علمی تدوین محتوا در درس تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-26

مجید بحرینی بروجنی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ محمدجواد لیاقتدار


24. تأثیر سیرت نیکوی استادان و مؤلفه‌های آن برانگیزش تحصیلی دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-22

محمد نجفی؛ کمال نصرتی هشی؛ مصطفی حاتمی؛ زهره متقی


25. تحلیل عاملی استـراتژی‌های خـودرهبری و رابطه آن‌ها با عملکرد تحصیلی دانشجویان(مورد: دانشجویان دانشکده علوم و ادبیات دانشگاه بیرجند)

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-20

مظفر الدین واعظی؛ ابراهیم مزاری؛ کبری خباره؛ علی مقدم‌زاده؛ عذرا شالباف