تماس با ما

 شماره تماس: 37934164(31)98+ 

 پست الکترونیک: EduJournal@res.ui.ac.ir

 ایمیل رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات و شکایات: Journals@res.ui.ac.ir

ایمیل سردبیر: ahmad.r.nasr@gmail.com

 آدرس: اصفهان، دانشگاه اصفهان- سازمان مرکزی- معاونت پژوهشی و فناوری - طبقه سوم - دفتر نشریه رویکردهای نوین آموزشی، کدپستی: 73441-81746

 


CAPTCHA Image