شماره تماس: 37934164(31)98+ 

 پست الکترونیک: EduJournal@res.ui.ac.ir

 ایمیل رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات و شکایات: Journals@res.ui.ac.ir

 آدرس: اصفهان، میدان آزادی، خیابان دانشگاه، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم­ تربیتی و روان‌شناسی، دفتر نشریه رویکردهای نوین آموزشی، کدپستی: 73441-81746

 


CAPTCHA Image