مدیر مسئول


دکتر رضا هویدا دانشیار، دانشگاه اصفهان

مدیریت آموزشی

 • r.hoveidaedu.ui.ac.ir
 • 031-37932537

سردبیر


دکتر احمدرضا نصر استاد، دانشگاه اصفهان

برنامه ریزی درسی

 • arnasredu.ui.ac.ir
 • 031-37932538

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمود مهرمحمدی دانشگاه تربیت مدرس

برنامه ریزی درسی

 • mehrm_mamodares.ac.ir
 • 02182884639

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد شعبانی استاد- دانشگاه اصفهان

کتابداری

 • shabaniaedu.ui.ac.ir
 • 031-37932552

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا عابدی استاد- دانشگاه اصفهان

مشاوره

 • m.r.abediedu.ui.ac.ir
 • 031-37932500

اعضای هیات تحریریه


دکتر رحمت اله مرزوقی دانشیار دانشگاه شیراز

برنامه ریزی درسی

 • marzoghiroze-shirazu.ac.ir
 • 071-36134695

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسن ملکی استاد- دانشگاه علامه طباطبایی

برنامه ریزی درسی

 • malaki_cuyahoo.com
 • 021-48393259

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمید طاهر نشاط دوست استاد- دانشگاه اصفهان

روانشناسی

 • h.neshatedu.ui.ac.ir
 • 031-37932561

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین مولوی استاد- دانشگاه اصفهان

روانشناسی

 • hsmolavigmail.com
 • 031-37932566

کارشناس نشریه


دکتر منصوره قضاوی دانشگاه اصفهان

برنامه ریزی درسی

 • mansoreh.ghazaviyahoo.com
 • 031-37934164