اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر رضا هویدا

مدیریت آموزشی دانشیار ، گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

edu.ui.ac.ir/r.hoveida
r.hoveidaedu.ui.ac.ir
031-37932537

سردبیر

دکتر احمدرضا نصر

برنامه ریزی درسی استاد ، گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

eduold.ui.ac.ir/~arnasr/
arnasredu.ui.ac.ir
031-37932538

کارشناس نشریه

دکتر منصوره قضاوی

برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان

mansoreh.ghazaviyahoo.com
031-37934164

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Dr Abdolmahdi Riazi

Applied Linguistics Associate Professor, Department of Applied linguistics, Macquarie University, Australia

www.hbku.edu.qa/en/staff/dr-mehdi-riazi
a.mehdiriaziyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر احمد رضا نصر اصفهانی

برنامه ریزی درسی استاد ، گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

eduold.ui.ac.ir/~arnasr/
arnasredu.ui.ac.ir

دکتر محمود مهرمحمدی

برنامه ریزی درسی استاد ، گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران

civilica.com/p/179700/
mehrm_mamodares.ac.ir
02182884639

دکتر احمد شعبانی

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

eduold.ui.ac.ir/~shabania/
shabaniaedu.ui.ac.ir
031-37932552

دکتر محمدرضا عابدی

مشاوره استاد ، گروه علوم مشاوره دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

edu.ui.ac.ir/m.r.abedi
m.r.abededu.ui.ac.ir
03137935501

دکتر رحمت اله مرزوقی

علوم تربیتی استاد ، گروه علوم تربیتی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

edp.shirazu.ac.ir/~marzooghi
marzoghiroze-shirazu.ac.ir
071-36134695

دکتر حسن ملکی

برنامه ریزی درسی استاد، برنامه ریزی درسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

ensani.ir/fa/article/author/30579
malaki_cuyahoo.com
021-48393259

دکتر حمید طاهر نشاط دوست

روانشناسی استاد ، گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

eduold.ui.ac.ir/~h.neshat/
h.neshatedu.ui.ac.ir
031-37932561
0000-0001-6368-0769

دکتر حسین مولوی

روانشناسی استاد ، گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ensani.ir/fa/article/author/1861
hsmolavigmail.com
031-37932566
0000-0003-1007-1999

دکتر بختیار شعبانی ورکی

فلسفه تعلیم و تربیت استاد گروه آموزش علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

bshabanium.ac.ir
5855
0000-0001-9071-3298

دکتر جواد حاتمی

علوم تربیتی استاد ، گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس ، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/jhatami
j.hatamimodares.ac.ir
82885023
0000-0001-9650-4964

دکتر یوسف ادیب

برنامه ریزی درسی استاد ، گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?y.hesam
yousef_adibyahoo.com
0411-339207

دکتر مسعود صفایی مقدم

علوم تربیتی استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز

safaei_mscu.ac.ir
۰۶۱۱-۳۳۶۰۶۰۹

دکتر محمدرضا آهنچیان

علوم تربیتی استاد ، گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ، ایران

ahanchi8.profcms.um.ac.ir/index.php/component/profactivity/?task=personalData
ahanchi8um.ac.ir
0000-0002-8175-7376

دکتر رضاعلی نوروزی

علوم تربیتی دانشیار ، گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

eduold.ui.ac.ir/~r.norouzi/
r.norouziedu.ui.ac.com
03137935501

دکتر یاسمین عابدینی

روانشناسی تربیتی دانشیار ، گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

eduold.ui.ac.ir/~y.abedini/
y.abediniedu.ui.ac.ir
03137935501

دکتر علی منصوری

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

eduold.ui.ac.ir/~a.mansouri/
a.mansouriedu.ui.ac.ir
03137935417
0000-0003-4047-2697