نام داور سمت / سازمان
محمود ابوالقاسمی دانشگاه شهید بهشتی
سید احمد احمدی
غلامعلی احمدی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
یوسف ادیب عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز
محمد حسین یارمحمدیان
سمانه اسعدی
اعظم اسفیجانی
زینب السادات اطهری دانشگاه کاشان
هدایت اله اعتمادی زاده
تقی آقاحسینی دانشگاه پیامبر اعظم
محمدتقی ایمان استاد جامعه شناسی دانشگاه شیراز
محمود امانی طهرانی
هادی امیری
مریم آویژگان آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مجید بحرینی بروجنی
حمید بیدرام
رحیم بدری گرگری دانشگاه تبریز
نگین برات دستجردی دانشگاه اصفهان
ابراهیم برزگر
علی بیرمی پور
بتول بصیری بورسیه وزارت علوم
مدیر پایگاه
مرضیه پیراوی ونک عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
ندا پریشانی
میترا پشوتنی زاده
ماه گل توکلی
رضا جعفری هرندی دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران
بتول جمالی زواره علوم تربیتی
جعفر جهانی
مظفر چشمه سهرابی دانشیار دانشگاه اصفهان
جواد حاتمی Education and learning Studies, Wageningen University Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
الهه حجازی
محمد حسین حیدری
- حسنی
سیمین حسینیان دانشگاه الزهرا
فریبا حقانی
رضوان حکیم زاده دانشگاه تهران
عظیمه سادات خاکباز عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
پوران خروشی مدرس / پردیس فاطمه زهرا س دانشگاه فرهنگیان اصفهان
دکتر خلاقی علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی
محمد ربیعی دانشگاه شهرکرد
ابراهیم ریحانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
حمید رحیمی
زهرا رحیمی عضو هیئت علمی گروه آموزش و پرورش، دانشگاه علامه طباطبایی
نقی رعدی افسوران گروه آموزشی علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان
ابوالفضل رفیع پور دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد حسین زارعی استادیار دانشگاه پیام نور
حسین زارع محمد آبادی
بی بی عشرت زمانی دانشگاه اصفهان
سید علی سیادت دانشگاه اصفهان
محمدرضا ستوده نیا دانشگاه
اسماعیل سعدی پور دانشگاه علامه طباطبایی
سکینه سقائیان نژاد اصفهانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصغر سلطانی گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.
لیلا سلطانی
حسین سماواتیان عضو هیئت علمی گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان
فاطمه سمیعی
بهروز شاهقلی
سید حمیدرضا شاوران استادیار، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
علی شائمی برزکی عضو هیات علمی گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد
ناهید شیرانی بیدآباد دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
ناصر شیربگی گروه علوم تربیتی- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی-دانشگاه کردستان
فریدون شریفیان دانشگاه اصفهان
احمد شعبانی اصفهان
بختیار شعبانی ورکی گروه آموزشی مبانی تعلیم و تربیت دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
منیجه شهنی ییلاق عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
احمد صادقی
بابک صفاری استادیار مدیریت دانشگاه اصفهان
علی صفری
هوشنگ طالبی
سیده راضیه طبائیان عضو هیئت علمی گروه روانشناسی
احمد عابدی
لطفعلی عابدی بازنشسته
محمد رضا عابدی
یاسمین عابدینی دانشگاه اصفهان
میمنت عابدینی بلترک استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی، دکتری مطالعات برنامه درسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
عاصفه عاصمی
محمدامین عرفان منش عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
کریم عسگری
علیرضا عصاره دانشیار دانشگاه شهید رجایی
مرتضی علی بک دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اصهان
مصطفی عمادزاده عضو هیات علمی دانشگاه ا صفهان
مریم فاتحی زاده دانشگاه اصفهان
سالار فرامرزی دانشگاه اصفهان
محسن فرمهینی فراهانی استادیار دانشگاه شاهد
امیر قمرانی
ژیلا کاردان حلوایی
حسن کاویانی دکترای برنامه ریزی درسی
محمدباقر کجباف دانشگاه اصفهان
علی کرباسی زاده اصفهانی
صدیقه کریمی دانشگاه اصفهان
حسن کرمعلیان دانشگاه پیام نور
مهرداد کلانتری
افسانه کلباسی استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان. اصفهان. ایران
زهرا گویا
احمد گوگردچیان عضو هیات علمی دانشکده امور اداری و اقتصاد
جواد لیاقتدار
نیکو یمانی
سید احمد مدنی استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه کاشان
رحیم مرادی استادیار تکنولوژی آموزشی
اشرف میرحیدری دانشگاه اصفهان
رحمت اله مرزوقی استاد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شیراز
سید ابراهیم میرشاه جعفری دانشگاه اصفهان
مجید میرمحمدصادقی
دکتر میرهادی
دکتر مشهدی
لیلا مقتدایی دانشگاه اصفهان
عزیز ملایری استادیار دانشکاه لرستان
حسن ملکی دانشگاه علامه طباطبایی
علی منصوری
مصطفی مهدیان دانشگاه فرهنگیان
حسین‌علی مهرابی گروه روان شناسی- دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی- دانشگاه اصفهان- ایران
بهروز مهرام دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد
نعمت اله موسی پور گروه علوم تربیتی،دانشگاه خوارزمی تهران
زهره موسوی دانشگاه اصفهان
حسین مولوی
ناهید نادری بنی پردیس فارابی دانشگاه تهران
محمد نجفی
محمدرضا نیستانی عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی
احمدرضا نصر اصفهانی دانشگاه اصفهان
علی نصر اصفهانی دانشگاه اصفهان
اعظم نقوی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان- گروه مشاوره
محمد نیکخواه عضو هیات علمی دانشگاه ملایر
محمدرضا نیلی احمدآبادی دانشگاه اصفهان
پریسا نیلفروشان
رضاعلی نوروزی
رضا همتی
رضا هویدا عضو هیات علمی
منیژه یوحنایی گروه انگلیسی دانشگاه اصفهان