درباره نشریه

  رویکردهای نوین آموزشی

  New Educational Approaches

  مجله دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان


 

  نوع نشریه :دو فصلنامه

شماره بین‌المللی (شاپا چاپی):6780-2423

شماره بین‌المللی (شاپا الکترونیکی):3608-2476

  صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان

  مدیر مسئول: دکتر رضا هویدا

  سردبیر: دکتر احمدرضا نصر

  مدیر اجرایی: فاطمه خسروی

  آدرس: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه اصفهان،

  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دفتر مجله رویکردهای نوین آموزشی

 

   درجه علمی- پژوهشی دو فصلنامه رویکردهای نوین آموزشی طی نامه شماره 3/11/55627 مورخ 1390/4/21 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری کشور تأیید گردیده است.