اهداف و چشم انداز

اهداف و زمینه ­های مجله رویکردهای نوین آموزشی

    رویکردهای آموزشی همواره یکی از عوامل ارتقاء کیفیت در نظامهای آموزشی بوده است. از آنجا که رویکرد آموزشی تحت تأثیر عواملی مانند ویژگیهای فراگیر، مقطع تحصیلی، محتوا و امکانات موجود می‌باشد، همواره باید تلاش نمود تا بهترین رویکردها مورد استفاده قرار گیرند و یا ابداع شود.  با توجه به تغییرات مداوم عوامل مذکور، هدف مجله نشر و اشاعه پژوهشهای اصیل و ارزنده‌ای است که در خصوص رویکردهای نوین آموزشی انجام می‌شود. این مجله از پژوهشهای بین رشته‌ای مرتبط نیز استقبال می‌نماید. از جمله زمینه­ های مورد توجه مجله به شرح زیر می­باشد:

1-     رویکردهای نوین یاددهی، یادگیری

2-     روشها و ابزارهای نوین آموزشی

3-     رویکردها و شیوه­های نوین تهیه و تدوین محتوای آموزشی

4-     شیوه های نوین ارزشیابی آموزشی و برنامه­های درسی

5-     شیوه های نوین پژوهش در رویکردهای یاددهی و یادگیری

6-     شیوه های نوین هدایت و راهنمایی پروژه های پژوهشی