داوران سال 1398

 

اسامی داوران نشریه رویکدهای نوین آموزشی دانشگاه اصفهان سال 1398

نام

نام خانوادگی

 پست الکترونیکی

رتبه علمی

سمت / سازمان

یوسف

ادیب

yousef_adib@yahoo.com

استادیار

عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز

سمانه

اسعدی

s.asadi@yazd.ac.ir

استادیار

دانشگاه یزد

اعظم

اسفیجانی

esfijani@gmail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

زینب السادات

اطهری

z.athari.edu@gmail.com

استادیار

دانشگاه کاشان

هدایت اله

اعتمادی زاده

etemad.hedayat@gmail.com

استادیار

دانشگاه لرستان

تقی

آقاحسینی

aghahoseini@gmail.com

استادیار

دانشگاه فرهنگیان اصفهان

محمود

امانی طهرانی

amanitehrani@yahoo.com

استادیار

دانشگاه

مریم

آویژگان

maryamavizhgan@gmail.com

استادیار

آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

رحیم

بدری گرگری

badri_rahim@yahoo.com

استادیار

دانشگاه تبریز

نگین

برات دستجردی

dastjerdey@gmail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

ابراهیم

برزگر

 

 

دانشگاه ا

مظفر

چشمه سهرابی

mo.sohrabi@edu.ui.ac.ir

دانشیار

دانشیار دانشگاه اصفهان

جواد

حاتمی

j.hatami@modares.ac.ir

استاد

دانشگاهئ تربیت مدرس

الهه

حجازی

ehejazi@ut.ac.ir

دانشیار

 

سیمین

حسینیان

hosseins1381@yahoo.com

استاد

دانشگاه الزهرا

سیمین

حسینیان

hosseins1381@yahoo.com

استاد

دانشگاه الزهرا

محمد

ربیعی

mohammad51r@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه شهرکرد

زهرا

رحیمی

mehrshid80@yahoo.com

استادیار

عضو هیئت علمی گروه آموزش و پرورش، دانشگاه علامه طباطبایی

ابوالفضل

رفیع پور

drafiepour@gmail.com

دانشیار

دانشگاه شهید باهنر کرمان

ابراهیم

ریحانی

e_reyhani@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

بی بی عشرت

زمانی

nhdzamani@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه اصفهان

محمدرضا

ستوده نیا

 

 

 

اصغر

سلطانی

asghar.soltani.k@gmail.com

دانشیار

گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

لیلا

سلطانی

lila_2007ir@yahoo.com

استادیار

 

سید حمیدرضا

شاوران

reza.shavaran@edu.ui.ac.ir

استادیار

استادیار، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،  دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

فریدون

شریفیان

f.sharifian2005@yahoo.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

احمد

شعبانی

shabania@edu.ui.ac.ir

مربی

اصفهان

منیجه

شهنی ییلاق

shehniyailaghm@yahoo.com

استاد

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

ناهید

شیرانی بیدآباد

nshirani@ymail.com

سایر

دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

احمد

صادقی

asadeghi22@gmail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

محمد رضا

عابدی

dr.mr.abedi@gmail.com

دانشیار

دانشگاه اصفهان

لطفعلی

عابدی

ltflibd@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه امام حسین

احمد

عابدی

a.abedi@edu.ui.ac.ir

استادیار

دانشگاه اصفهان

یاسمین

عابدینی

yasaminabedini@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه اصفهان

مرتضی

علی بک

morteza913@yahoo.com

مربی

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اصهان

مریم

فاتحی زاده

m.fatehizade@edu.ui.ac.ir

دانشیار

دانشگاه اصفهان

حسن

کرمعلیان

h.karamalian@yahoo.com

استادیار

دانشگاه پیام نور

افسانه

کلباسی

kalbasiafsaneh@gmail.com

استادیار

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان. اصفهان. ایران

جواد

لیاقتدار

mjavad_liaghatdar@yahoo.com

استاد

 

رحمت اله

مرزوقی

rmarzoghi@yahoo.com

استاد

استاد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شیراز

لیلا

مقتدایی

le.moghtadaie@gmail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

حسن

ملکی

malaki_cu@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبایی

علی

منصوری

mansooria@gmail.com

استادیار

 

مصطفی

مهدیان

mostafamahdian1352@yahoo.com

استادیار

دانشگاه فرهنگیان

حسین‌علی

مهرابی

mehrabihossein@yahoo.com

استادیار

گروه روان شناسی- دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی- دانشگاه اصفهان- ایران

نعمت اله

موسی پور

n_mosapour@yahoo.com

دانشیار

گروه علوم تربیتی،دانشگاه خوارزمی تهران

حسین

مولوی

hsmolavi@gmail.com

استاد

دانشگاه اصفهان

سید ابراهیم

میرشاه جعفری

sebrahimjafari@yahoo.com

استاد

دانشگاه اصفهان

رضاعلی

نوروزی

nowrozi.r@gmail.com

دانشیار

 

محمدرضا

نیلی احمدآبادی

m.nili.a@edu.ui.ac.ir

دانشیار

دانشگاه اصفهان

محمدرضا

نیلی احمدآبادی

m.nili.a@edu.ui.ac.ir

دانشیار

دانشگاه تهران