داوران سال 1399

نام

نام خانوادگی

سمت سازمانی

پست الکترونیکی

اشتراک داوران در پایگاه های بین المللی و استفاده از آنها

حسین‌علی

مهرابی

دانشیار گروه روان شناسی- دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی- دانشگاه اصفهان- ایران

mehrabihossein@yahoo.com

 

ابراهیم

ریحانی

دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

e_reyhani@yahoo.com

 

حسین

مولوی

استاد گروه روان شناسی- دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی- دانشگاه اصفهان- ایران

hsmolavi@gmail.com

 

مریم

فاتحی زاده

استاد گروه مشاوره- دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی- دانشگاه اصفهان- ایران

m.fatehizade@edu.ui.ac.ir

 

محمدرضا

ستوده نیا

استادیار گوه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه اصفهان

bayanelm@yahoo.com

 

مرتضی

علی بک

دانشیار دانشکده پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

morteza913@yahoo.com

 

سید احمد

مدنی

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه کاشان

madani@kashanu.ac.ir

 

احمدرضا

نصر اصفهانی

استاد گروه علوم تربیتی - دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی- دانشگاه اصفهان- ایران دانشگاه اصفهان

arnasr@edu.ui.ac.ir

 

علی

منصوری

دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی- دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی- دانشگاه اصفهان- ایران دانشگاه اصفهان

mansooria@gmail.com

https://publons.com/researcher/3114832/ali-mansouri/

اعظم

اسفیجانی

دانشیار گروه علوم تربیتی - دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی- دانشگاه اصفهان- ایران دانشگاه اصفهان

esfijani@gmail.com

https://publons.com/researcher/3177355/azam-esfijani/

احمد

عابدی

دانشیار گروه روان شناسی-کودکان با نیازهای خاص  دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی- دانشگاه اصفهان- ایران

a.abedi@edu.ui.ac.ir

 

زهرا

رحیمی

دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

mehrshid80@yahoo.com

 

سیمین

حسینیان

استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه الزهرا

hosseins1381@yahoo.com

 

سید حمیدرضا

شاوران

استادیار، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،  دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

reza.shavaran@edu.ui.ac.ir

 

محمدرضا

نیلی احمدآبادی

دانشیار گروه علوم تربیتی - دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی- دانشگاه اصفهان- ایران دانشگاه اصفهان

m.nili.a@edu.ui.ac.ir

 

بی بی عشرت

زمانی

دانشیار گروه علوم تربیتی - دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی- دانشگاه اصفهان- ایران دانشگاه اصفهان

nhdzamani@yahoo.com

 

بهروز

شاهقلی

دانشیار گروه کامپیوتر، دانشگاه اصفهان

shahgholi@eng.ui.ac.ir

https://publons.com/researcher/3490265/behrouz-shahgholi-ghahfarokhi/

مظفر

چشمه سهرابی

دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی  شناسی- دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی- دانشگاه اصفهان- ایران دانشگاه اصفهان

mo.sohrabi@edu.ui.ac.ir

 

میترا

پشوتنی زاده

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی  شناسی- دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی- دانشگاه اصفهان- ایران دانشگاه اصفهان

pashootanizade@gmail.com

https://publons.com/researcher/2924990/mitra-pashootanizadeh/

پوران

خروشی

مدرس / پردیس فاطمه زهرا س دانشگاه فرهنگیان اصفهان

pooran.khorooshi@gmail.com

 

رضوان

حکیم زاده

استادیار، دانشگاه تهران

hakimzadeh@ut.ac.ir

 

بختیار

شعبانی ورکی

استاد گروه آموزشی مبانی تعلیم و تربیت
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

bshabani@um.ac.ir

 

محمد

نیکخواه

استادیار دانشگاه فرهنگیان شهرکرد

m.nikkhah22@gmail.com

 

دکتر

خلاقی

استادیار علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی

khallaghi1951@yahoo.com

 

رضا

جعفری هرندی

دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران

rjafarih@gmail.com

 

محمد

نجفی

دانشیار گروه علوم تربیتی - دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی- دانشگاه اصفهان- ایران دانشگاه اصفهان

najafi.md@gmail.com

 

محمدرضا

نیستانی

دانشیار گروه علوم تربیتی - دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی- دانشگاه اصفهان- ایران دانشگاه اصفهان

m.neyestani@gmail.com

 

ژیلا

کاردان حلوایی

دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه تبریز

zh.kardan@yahoo.com

 

اصغر

سلطانی

دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

asghar.soltani.k@gmail.com

 

رضاعلی

نوروزی

دانشیار گروه علوم تربیتی - دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی- دانشگاه اصفهان- ایران دانشگاه اصفهان

nowrozi.r@gmail.com

 

اعظم

نقوی

دانشیار گروه مشاوره - دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی- دانشگاه اصفهان- ایران دانشگاه اصفهان

az.naghavi@edu.ui.ac.ir

 

بتول

جمالی زواره

دکتری برنامه درسی دانشگاه اصفهان

b.jamali.z@gmail.com

 

نقی

رعدی افسوران

استادیار گروه آموزشی علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان

naghi.radi.afsouran@guilan.ac.ir

https://publons.com/researcher/3781467/naghi-radi-afsouran/

علی

مشهدی

استادیار دانشگاه فرهنگیان

mashhadi.h2000@gmail.com

 

میمنت

عابدینی بلترک

استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی، دکتری مطالعات برنامه درسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

abedini.gilan@gmail.com

 

فاطمه

سمیعی

استادیار گروه مشاوره - دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی- دانشگاه اصفهان- ایران دانشگاه اصفهان

f.samiee@edu.ui.ac.ir

 

عظیمه سادات

خاکباز

استادیار، دانشگاه بوعلی سینا

azimehkhakbaz@ymail.com

 

محمود

ابوالقاسمی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

m-abolghasemi@sbu.ac.ir

 

علی

شائمی برزکی

دانشیار گروه مدیریت،  دانشکده علوم اداری و اقتصاد، داشنگاه اصفهان

shaemi@ase.ui.ac.ir

https://publons.com/researcher/1686405/ali-shaemi-barzoki/

یاسمین

عابدینی

دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

yasaminabedini@yahoo.com

 

ناصر

شیربگی

دانشیار گروه علوم تربیتی- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی-دانشگاه کردستان

nshirbagi@uok.ac.ir

https://publons.com/researcher/1444259/naser-shirbagi/

علیرضا

عصاره

دانشیار  دانشگاه شهید رجایی

alireza_assareh@yahoo.com

 

ندا

پریشانی

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

ne.parishani@ymail.com

 

افسانه

کلباسی

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان. اصفهان. ایران

kalbasiafsaneh@gmail.com

 

محمد حسین

زارعی

استادیار دانشگاه پیام نور

zarei.mhz@gmail.com

 

محمدتقی

ایمان

استاد جامعه شناسی دانشگاه شیراز

iman@shirazu.ac.ir

https://publons.com/researcher/1820805/mohammad-taghi-iman/

صدیقه

کریمی

استادیار، دانشگاه اصفهان

skarimi929@gmail.com

 

بهروز

مهرام

دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد

bmahram@um.ac.ir

https://publons.com/researcher/1927285/behrooz-mahram/

غلامعلی

احمدی

دانشیار دانشگاه  تربیت دبیر شهید رجایی تهران

ahmadygholamali@gmail.com

 

لطفعلی

عابدی

دانشیار گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه امام حسین

ltflibd@yahoo.com

 

سالار

فرامرزی

دانشیار گروه روانشناسی کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان

salarfaramarzi@yahoo.com

 

ناهید

شیرانی بیدآباد

دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

nshirani@ymail.com

 

رحیم

مرادی

دانشیارر تکنولوژی  آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی

rahimnor08@gmail.com

 

نگین

برات دستجردی

استادیار گروه علوم تربیتی، داشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان

dastjerdey@gmail.com

 

محمد حسین

حیدری

دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان

mhheidari1353@gmail.com

 

محسن

فرمهینی فراهانی

استادیار دانشگاه شاهد

farmahinifar@yahoo.com

 

هدایت اله

اعتمادی زاده

دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه لرستان

etemad.hedayat@gmail.com

 

بابک

صفاری

استادیار مدیریت دانشگاه اصفهان

b_saffari@ase.ui.ac.ir

 

لیلا

سلطانی

استادیار

lila_2007ir@yahoo.com

 

عزیز

ملایری

استادیار دانشگاه لرستان

k_azizmalayeri@yahoo.com

 

رضا

هویدا

دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان

r.hoveida@edu.ui.ac.ir

 

مصطفی

باقریان فر

دانش آموخته دکتری برنامه ریزی درسی در آموزش عالی، مدرس مدعو دانشگاه فرهنگیان

mostafab178@yahoo.com

 

امین

عظیمی

استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان

azimi7@gmail.com

 

بهروز

ترک لادانی

دانشیار مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان

ladani@eng.ui.ac.ir

https://publons.com/researcher/3039849/behrouz-tork-ladani/