اخبار و اعلانات

انتشار مقالات سال سیزدهم، شماره یک، پیاپی 27، بهار و تابستان 1397

مقالات شماره یک سال سیزدهم مربوط به بهار و تابستان 1397 به صورت الکترونیکی منتشر شده است.

مطالعه بیشتر

بررسی مقالات از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب

قابل توجه پژوهشگران ارجمند تمامی مقالات ارسالی به نشریه رویکردهای نوین آموزشی قبل از ورود به فرایند داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب بررسی خواهند شد.

مطالعه بیشتر