فرایند چاپ مقاله 

  • ابتدا مقاله‌های دریافتی از نظر انطباق با اهداف و معیارهای مجله، در هیات تحریریه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
  • در صورت صلاحدید هیات تحریریه، مقاله بدون ذکر نام نویسنده برای داور مقدماتی ارسال می‌گردد.
  • در صورت مثبت بودن داوری مقدماتی و تأیید هیات تحریریه، مقاله بدون ذکر نام نویسنده برای دو یا سه داور صاحب‌نظر ارسال می‌گردد.
  • نظرات داوران محترم در هیأت تحریریه بررسی و تصمیم لازم دربارة مقاله اتخاذ می‌گردد.
  • ترتیب تقدم و تأخر مقاله‌های مندرج در مجله، دلیل رجحان یا اهمیت خاص نویسنده نیست.
  • انتشار مجله به صورت الکترونیک می­باشد و برای دریافت مقالات منتشرشده باید به سایت مجله مراجعه نمود.       http://nea.ui.ac.ir