بررسی مقالات از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب

قابل توجه پژوهشگران ارجمند

تمامی مقالات ارسالی به نشریه رویکردهای نوین آموزشی قبل از ورود به فرایند داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب بررسی خواهند شد.