مقایسه تصور از خدا و رضایت از زندگی در بین زنان خواهان طلاق

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور مرکز آران و بیدگل

2 دانشگاه الزهرا

چکیده

  هدف پژوهش حاضر، مقایسه تصور از خدا و رضایت از زندگی در بین زنان خواهان طلاق و غیر خواهان طلاق شهرستان کاشان بود . نمونه این پژوهش متشکل از 200 زن متأهل (100 زن غیر خواهان طلاق و 100 زن خواهان طلاق) با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی انتخاب و از طریق دو پرسشنامه رضایت از زندگی و تصور از خدا ارزیابی شدند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از روش ضریب همبستگی و t مستقل استفاده شده است. نتایج این تحلیل نشان می‌دهد که بین تصور از خدا و رضایت از زندگی رابطه معناداری وجود دارد ) 01/0 p< ) همچنین، بین زنان خواهان طلاق و غیر خواهان طلاق در نوع تصور از خدا تفاوت معناداری وجود دارد 01/0 p< ). بر اساس نتایج به­دست آمده زنان خواهان طلاق رضایت کمتری از زندگی خود داشتند( 01/0 p< ).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the concept of God and life satisfaction in divorcing and non-divorcing couples in Kashan

نویسندگان [English]

  • Salime Feizabadi 1
  • Zohreh Khosravi 2
1 University of Piam Noor
2 University of Alzahra
چکیده [English]

  The aim of the present study was to compare the image of God and life satisfaction in nondivorce and divorce woman in Kashan city. Participants in Kashan 200 women (100 women nondivorce, 100 women divorce) that selected convenient sample. The instruments were: Life Satisfaction Questionnaire and God Image Questionnaire (RSI). The results showed that there was a significant relationship between life satisfaction and God image (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • God image
  • life satisfaction
  • divorce