دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، مهر 1388 
رابطه بین نگرش‌های ناکارآمد و راهبردهای مقابله‌ای با سلامت روانی

صفحه 27-38

مهدی ربیعی؛ حسین مولوی؛ حسین مولوی؛ مهرداد کلانتری؛ حسین عظیمی


مقایسه توانمندی های روانشناختی کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان

صفحه 51-64

عبدالرسول جمشیدیان؛ سعید رجایی پور؛ ناهید نادری؛ سعید رجایی پور


بررسی رابطه بین عزت نفس سازمانی با بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی و انواع تیپ های شخصیتی

صفحه 65-91

فاطمه صادقیان؛ ایران باغبان؛ محمد رضا عابدی؛ ایران باغبان