مقایسه تصور از خدا و رضایت از زندگی در بین زنان خواهان طلاق
1. مقایسه تصور از خدا و رضایت از زندگی در بین زنان خواهان طلاق

سلیمه فیض آبادی؛ زهره خسروی

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-12

چکیده
    هدف پژوهش حاضر، مقایسه تصور از خدا و رضایت از زندگی در بین زنان خواهان طلاق و غیر خواهان طلاق شهرستان کاشان بود . نمونه این پژوهش متشکل از 200 زن متأهل (100 زن غیر خواهان طلاق و 100 زن خواهان طلاق) با استفاده ...  بیشتر
مقایسه درمان دارویی با درمان تلفیقی دارویی - رفتاری - شناختی
2. مقایسه درمان دارویی با درمان تلفیقی دارویی - رفتاری - شناختی

طاهره پورکمالی؛ فاطمه زرگر

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1388، صفحه 13-26

چکیده
    این تحقیق با هدف مقایسه دو روش درمانی شامل دارو درمانی و درمان تلفیقی دارویی- رفتاری - شناختی بر سوگیری مثبت حافظه بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی انجام گرفت که از میان 100 نفر بیمار مبتلا به آن اختلال، ...  بیشتر
رابطه بین نگرش‌های ناکارآمد و راهبردهای مقابله‌ای با سلامت روانی
3. رابطه بین نگرش‌های ناکارآمد و راهبردهای مقابله‌ای با سلامت روانی

مهدی ربیعی؛ حسین مولوی؛ حسین مولوی؛ مهرداد کلانتری؛ حسین عظیمی

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1388، صفحه 27-38

چکیده
    این پژوهش، با هدف بررسی رابطه بین نگرش‌های ناکارآمد و راهبردهای مقابله‌ای با سلامت روانی در دانش ‌ آموزان دوره متوسطه انجام شد . آزمودنی ‌ ها 150 نفر (76 پسر و 74 دختر) از دانش‌آموزان دوره متوسطه بودند. ...  بیشتر
رابطه بین افسردگی و نشخوار فکری با باورهای فراشناختی مثبت و منفی
4. رابطه بین افسردگی و نشخوار فکری با باورهای فراشناختی مثبت و منفی

فاطمه بهرامی؛ رزگار قادرپور؛ عباس مرزبان

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1388، صفحه 39-50

چکیده
    در این پژوهش رابطه بین افسردگی و نشخوار فکری و باورهای فراشناختی مثبت و منفی در مورد نشخوار فکری بررسی شده است. از بین زنان و مردانی که به مراکز مشاوره شهر اصفهان مراجعه کرده بودند و از طریق روانپزشک ...  بیشتر
مقایسه توانمندی های روانشناختی کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان
5. مقایسه توانمندی های روانشناختی کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان

عبدالرسول جمشیدیان؛ سعید رجایی پور؛ ناهید نادری؛ سعید رجایی پور

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1388، صفحه 51-64

چکیده
  این پژوهش به مقایسه توانمندی های روانشناختی کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان با توجه به نوع فعالیت، سمت وتحصیلات پرداخته است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی بود .جامعه آماری آن را همه کارکنان رسمی پالایشگاه ...  بیشتر
بررسی رابطه بین عزت نفس سازمانی با بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی و انواع تیپ های شخصیتی
6. بررسی رابطه بین عزت نفس سازمانی با بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی و انواع تیپ های شخصیتی

فاطمه صادقیان؛ ایران باغبان؛ محمد رضا عابدی؛ ایران باغبان

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1388، صفحه 65-91

چکیده
    هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین عزت نفس سازمانی [1] با بازخورد سازمانی [2] ، سازگاری شغلی [3] و انواع تیپ های شخصیتی مایرز- بریگز [4] میان کارکنان آموزش و پرورش منطقه جرقویه سفلی (شهرستان اصفهان) بود. جامعه ...  بیشتر