بررسی رابطه بین عزت نفس سازمانی با بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی و انواع تیپ های شخصیتی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه اصفها

چکیده

  هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین عزت نفس سازمانی [1] با بازخورد سازمانی [2] ، سازگاری شغلی [3] و انواع تیپ های شخصیتی مایرز- بریگز [4] میان کارکنان آموزش و پرورش منطقه جرقویه سفلی (شهرستان اصفهان) بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان آموزش و پرورش منطقه جرقویه سفلی بود. برای این منظور 120 نفر از کارکنان آموزش و پرورش(60 مرد و 60 زن) منطقه جرقویه سفلی به صورت تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه عزت نفس سازمانی پیرس و همکاران (1989)، پرسشنامه بازخورد کارکنان آلدرز(2000)، پرسشنامه سازگاری شغلی پورکبیریان(1386) و پرسشنامه تیپ نمای مایرز- بریگز [5] (1999) اجرا شد. برای تحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از برنامه آماری 13 spss و از شاخص‌ها و روش‌های آماری شامل میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین عزت نفس سازمانی با بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی و همچنین تیپ شخصیتی برونگرا رابطه معناداری وجود دارد( p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation of the relationship organization- based self-esteem with organizational feedback and job adjustment and type personality

نویسندگان [English]

 • Fatemeh , Sadeghian 1
 • Iran Baghban 1
 • MohammadReza Abedi, 2
 • Iran Baghban 1
1 , University of Isfahan
2 , University of Isfahan
چکیده [English]

    The purpose of this research was to investigate of the relationship between organization-based self-esteem with organizational feedback, job adjustment and Myers-Briggs Type Indicator among Jarghoyeh Sofla's educational employees. Therefore 120 (60 men and 60 women) employees were selected by random sampling and Pierce et al`s Questionnaire (1989), Alder`s Questionnaire (2000), Purkabirian`s Job Adjustment Questionnaire (1386s.c.) and Myers-Briggs Type Indicator (1999) were administered to them. The results of stepwise regression analysis showed that there is a significant relation between organization-based self-esteem and organizational feedback, job adjustment and extraverted personality type (p

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organization
 • organization-based self-esteem
 • based self
 • Myres-Briggs Type Indicator
 • esteem
 • organizational feedback
 • Job adjustment
 • Myres
 • Briggs Type Indicator