مقایسه درمان دارویی با درمان تلفیقی دارویی - رفتاری - شناختی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه انسیتو روانپزشکی تهران

چکیده

  این تحقیق با هدف مقایسه دو روش درمانی شامل دارو درمانی و درمان تلفیقی دارویی- رفتاری - شناختی بر سوگیری مثبت حافظه بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی انجام گرفت که از میان 100 نفر بیمار مبتلا به آن اختلال، مراجعانی انتخاب شدندکه هیچ‌گونه درمانی دریافت نکرده بودند و در فاز افسردگی قرارداشتند. از این تعداد سه گروه 15 نفری به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. یک گروه گواه ویک گروه که درمان دارویی دریافت کردند وگروه سوم که درمان تلفیقی(دارویی- رفتاری- شناختی) دریافت کردند. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که بیماران دو قطبی، گروه درمان تلف ی قی، دارای سوگیری مثبت حافظه بیشتر نسبت به دارو درمانی می باشند(001/0 P< ) ونیز بیماران دوقطبی دو گروه دارو درمانی ودرمان تلفیقی دارای سوگیری مثبت حافظه بیشتری نسبت به گروه کنترل می‌باشند (001/0 P< ).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison of medical therapy and cognitive-behavior-medical therapy on the memory positive bias of bipolar patients in Isfahan city

نویسندگان [English]

  • Tahereh Pourkamali 1
  • Fateme Zargar 2
1 University of Piam Noor
2 Psychiatric Institute of Tehran
چکیده [English]

  The aim of this research was to compare the effects of two kinds of therapy two kind of therapy, medical therapy, cognitive-behvior-medical therapy on memory positive bias of bipolar patients. 100 bipolar patiens that had not taken any therapies, and were in depression phase, were choosen. 3 groups in a simple random way were choosen, with 15 persons in each group. The first group was control, the second group took just medical therapy and the third group took cognitive-behavior-medical therapy. Results of the analysis covariance showed that the mean of memory positive bias bipolare patients in cognitive-behvier-medical therapy group was significantly more than that of medicl therapy group (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive-behavior-medical
  • Positive bias
  • Medical therapy
  • cognitive
  • behavior
  • medical
  • Bipolar disorder