رابطه بین نگرش‌های ناکارآمد و راهبردهای مقابله‌ای با سلامت روانی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

  این پژوهش، با هدف بررسی رابطه بین نگرش‌های ناکارآمد و راهبردهای مقابله‌ای با سلامت روانی در دانش ‌ آموزان دوره متوسطه انجام شد . آزمودنی ‌ ها 150 نفر (76 پسر و 74 دختر) از دانش‌آموزان دوره متوسطه بودند. ابزارهای استفاده شده درتحقیق حاضر، «مقیاس نگرش‌های ناکارآمد» (DAS) ، «فهرست وارسی راهبردهای مقابله ‌ ای» (CCL) ، و «پرسشنامه سلامت عمومی » (GHQ) بودند. یافته‌ها نشان داد که رابطه معناداری بین نگرش‌های ناکارآمد و سلامت روانی وجود دارد(05/0 P< ). همچنین بین راهبرد های مقابله‌ای و مؤلفه اختلال در عملکرد اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد (05/0 P< ). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که عملکرد و تأیید اجتماعی (مؤلفه‌های نگرش‌های ناکارآمد) با همدیگر 16 درصد از واریانس سلامت روانی را تبین می‌کنند (01/0 P< ). همچنین یافته‌ها نشان دادند که نمرات دختران نسبت به نمرات پسران درنگرش‌های ناکارآمد به طور معناداری بالاتر و در راهبردهای مقابله‌ای پایین‌تر است (05/0 P< ).   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between dysfunctional attitudes, coping strategies and mental health

نویسندگان [English]

  • Mehdi Rabiei
  • Hossein , Molavi
  • Hossein , Molavi
  • Mehrdad Kalantari,
  • Hossein Azimi
University of Isfahan
چکیده [English]

  The purpose of this study was to determine the relationship between dysfunctional attitudes, coping strategies, and mental health in senior high school students. Subjects were 150 students (76 male and 74 female). The instruments, were Dysfunctional Attitudes Scale (DAS), Coping Check list (CCL) and General Health Questionnaire (GHQ). The results showed that there were significant correlations between all of the dysfunctional attitude sub- scale scores and all of the mental health sub- scale scores (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • dysfunctional attitudes
  • coping strategies
  • Mental Health