مقایسه توانمندی های روانشناختی کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

این پژوهش به مقایسه توانمندی های روانشناختی کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان با توجه به نوع فعالیت، سمت وتحصیلات پرداخته است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی بود .جامعه آماری آن را همه کارکنان رسمی پالایشگاه نفت اصفهان در سال 1386تشکیل داده بودند که از طریق نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی و محاسبه توان آماری(74/0) در سطح(05/0p≤) به منظور بررسی کفایت حجم نمونه،120 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر (1995) بود که از طریق ضریب آلفای کرونباخ پایایی آن 83/0 محاسبه گردید. نتایج تحقیق نشان داد: میزان احساس مؤثر بودن کارکنان با توجه به نوع فعالیت در سطح(05/0p≤) از تفاوتی معنادار برخوردار بودکه بیشترین میزان میانگین مربوط به کارکنان تعمیرات و تدارکات کالا و انبار وکمترین میزان میانگین مربوط به کارکنان خدمات مهندسی، مهندسی طرحها و تحقیق و توسعه بود. همچنین بین کارکنان از نظر احساس خودمختاری با توجه به سطح تحصیلات درسطح(05/0≥ p ) تفاوتی معنادار وجود داشت که بیشترین میزان میانگین مربوط به کارکنان بامدرک تحصیلی فوق دیپلم و کمترین میزان میانگین مربوط به کارکنان بامدرک تحصیلی کارشناسی ارشد بود. ارائه آموزشهای ضمن خدمت، ایجاد جو مشارکتی وتیم سازی از پیشنهادهای مهم این پژوهش است. محدود بودن جامعه آماری به کارکنان رسمی پالایشگاه و در نظر نگرفتن کارکنان قراردادی و پیمانی به عنوان جامعه آماری از محدودیتهای مهم این تحقیق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of psychological empowerment of Isfahan Oil Refinery Company Employees' based on the kind of activity, position and education

نویسندگان [English]

  • Abdolrasool , Jamshidian
  • Saeed Rajaeepour
  • Nahid Naderi
University of Isfahan
چکیده [English]

This study compared the Isfahan Refinery Company employees' psychological empowerment with regard to their kind of activity, positions and education. The population of the study included formal employees during the year 2008. Sampling was conducted through stratified random sampling. Statistical power was 0.74. Data was gathered through Spreitzer Questionnaire. Its reliability coefficient was 0.83. Findings showed that employees self- determination with regard to their of kind activity showed a significant difference (P≤0.05). The highest average mean was related to repairs, storage and goods preparation. The lowest difference was related to engineering services engineering plans and R&D units. Also the employees feeling of autonomy with regard to education showed a significant difference (P≤0.05). The lowest mean was related to employees holding a graduate degree and the highest was related to technicians. Finally, suggestions were presented concerning personal training, building comparative climate and team building. Finally it should be noted that statistical population of this study was limited only to the formal employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological empowerment
  • Self-determination
  • self
  • Determination
  • personal competence