دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، فروردین 1387 
بررسی وضعیت موجود مدیران میانی پژوهشگاه صنعت نفت تهران به لحاظ مؤلفه‌های پرورش مدیر

صفحه 109-132

زهرا مولائی؛ غلامرضا اصیلی؛ خدایار ابیلی؛ عباسعلی قدیریان