رابطه بین افسردگی و نشخوار فکری با باورهای فراشناختی مثبت و منفی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

  در این پژوهش رابطه بین افسردگی و نشخوار فکری و باورهای فراشناختی مثبت و منفی در مورد نشخوار فکری بررسی شده است. از بین زنان و مردانی که به مراکز مشاوره شهر اصفهان مراجعه کرده بودند و از طریق روانپزشک و روان‌شناس بالینی و آزمون افسردگی بک تشخیص افسردگی داده شدند، 30 نفر مرد و 30 نفر زن که دارای مدرک تحصیلی حداقل دیپلم با دامنه سنی 20 تا 50 سال و میزان افسردگی متوسط بودند، انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری شامل سه پرسشنامه بود: 1- آزمون افسردگی بک؛ 2- نشخوار فکری و 3- باورهای فراشناختی محقق ساخته. نتایج نشان داد که میان باورهای فراشناختی مثبت و منفی با افسردگی و نشخوار فکری همبستگی وجود دارد (05/0 < p ) و این باورها در بین زنان بیشتر از مردان بود. ضمناً میزان افسردگی بین زنان بیشتر از مردان بوده، این تفاوت میزان افسردگی را می‌توان از طریق باورهای فراشناختی چنین تبیین کرد که زنان بیشتر از مردان به فایده استفاده از شیوه مقابله‌ای نشخوار فکری و همچنین غیرقابل کنترل بودن آن اعتقاد دارند و این نکته به افزایش میزان استفاده از این شیوه مقابله‌ای ناکارآمد در نتیجه افسردگی و عود آن منجر می‌شود.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between depression, rumination, and positive/negative met-cognitive beliefs

نویسندگان [English]

  • Fateme Bahrami
  • Razgar Qaderpour
  • Abbas , Marzban
University of Isfahan
چکیده [English]

  The purpose of this study was to determine the relationship between depression, rumination, and meta-cognitive beliefs (positive and negative). The subjects were depressed males and females who had been interviewed by clinical psychologists and psychiatrists. They responded to 3 Questionnaires: 1- Depression Beck inventory, 2- Rumination, 3- Positive and negative beliefs about rumination.   The results showed that there was significant correlation between depression and rumination (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • depression
  • rumination
  • Met cognitive beliefs