‌‌‌بررسی وضعیت "سیستم‌های اطلاعات مدیریت " در کتابخانه‌های مرکزی دانشگا‌ه‌های شهر تهران از دیدگاه مدیران

نویسندگان

1 دانشگاه هنر اصفهان

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

  امروزه‌ ایجاد و توسعه سیستم‌های اطلاعات مدیریت، به امری اجتناب ناپذیر در سازمان‌ها مبدل شده است، زیرا‌ این سیستم‌ها اطلاعات لازم را برای آگاهی مدیران سطوح مختلف سازمان و اتخاذ تصمیمات مناسب برای رهبری و کنترل فراهم می‌آورد. یک کتابخانه نیز به منزله سازمانی مستقل یا زیرمجموعه‌ای از سازمان مادر، تابع اصول مدیریت است. وجود یک سیستم اطلاعات مدیریت در کتابخانه می‌تواند تاثیر بسیار مثبتی در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی داشته باشد. پژوهش حاضر به بررسی وضعیت "سیستم‌های اطلاعات مدیریت" درکتابخانه‌های مرکزی دانشگاه ‌ های زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری و وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی واقع در شهر تهران پرداخته است. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بوده، برای گردآوری اطلاعات از ابزار مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. داده های گردآوری شده در دو سطح توصیفی و استنباطی با نرم افزار مینی تب تجزیه و تحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان داد، که در هیچ کدام از کتابخانه‌های مورد بررسی "سیستم‌های اطلاعات مدیریت" به صورت کامل استقرار پیدا نکرده است. میزان برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی مدیران کتابخانه‌ها توسط نرم افزار جامع کتابخانه‌ای بیش از حد متوسط بوده است. بر اساس یافته‌های پژوهش، طراحی و تکمیل سیستم اطلاعات مدیریت مطلوب و استاندارد براساس نیازهای اطلاعاتی مدیران کتابخانه‌ها پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the condition of "Management Information System (MIS)" in Central Libraries of Tehran universities from Managers view

نویسندگان [English]

 • A. Akbari 1
 • A. Asemi 2
1 Art University of Isfahan
2 university of Isfahan
چکیده [English]

  Nowadays, the development of Management Information System (MIS) in organizations has become inevitable, because these systems provide necessary information for awareness of managers and proper decision making for leadership and control. A library, as an organization or a sub section of mother organization, follow Principles of management. Using MIS can have positive effect in management decision making. The present research investigated the condition of "Library Management Information System"(LMIS) at central libraries in Tehran city universities affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology (MSRT) & the Ministry of Health and Medical Education (MHME). Through this descriptive survey, a researcher-made questionnaire and interview were used for data collecting. Research tools distributed among the managers and the collected data were analyzed by Minitab software. The results showed that LMIS has not been applied in any of the libraries under study. The amount information that satisfied needs of managers by LMIS, was more than average. Designing and applying a standard and desirable LMIS based on informational needs of managers is recommended for academic libraries .   

کلیدواژه‌ها [English]

 • Management Information System (MIS)
 • University's Libraries
 • University's Libraries
 • University's Libraries
 • University's Libraries
 • University's Libraries
 • University's Libraries
 • University's Libraries
 • University's Libraries
 • University's Libraries
 • Library Management Information System (LMIS)
 • University's Libraries
 • Library Management
 • Library Software