دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، اردیبهشت 1390 
تحلیل وضعیت پذیرش نوآوری برنامه درسی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان

صفحه 117-139

سعید رجایی پور؛ سعید رجایی پور؛ مصطفی شریف؛ ستار موسوی