بررسی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم هوش نظری بر هوش تربیتی  در مراکز تربیت معلم ایران
1. بررسی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم هوش نظری بر هوش تربیتی در مراکز تربیت معلم ایران

تقی آقا حسینی؛ قربانعلی سلیمی؛ علی سیادت؛ سعید رجایی پور؛ ایرج کاظمی

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-20

چکیده
  هدف از این پژوهش،  بررسی  تأثیر مستقیم و غیرمستقیم هوش نظری بر هوش تربیتی  در مراکز تربیت معلّم ایران بود. روش تحقیق همبستگی بوده است. جامعة آماری این پژوهش کلیة مدرسان مراکز تربیت معلّم ایران ...  بیشتر
هنجاریابی مقیاس فرسودگی تحصیلی مسلش در دانشجویان زن دانشگاه اصفهان
2. هنجاریابی مقیاس فرسودگی تحصیلی مسلش در دانشجویان زن دانشگاه اصفهان

زینب رستمی؛ محمدرضا عابدی؛ ویلمار بی شوفلی

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1390، صفحه 21-38

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تهیة جدول‌های هنجار مقیاس فرسودگی تحصیلی مسلش- فرم دانشجویان[1] بود. این پزوهش بر روی 238 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان که به شیوة نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، اجرا شد. ...  بیشتر
بررسی‌های ویژگی روان‌سنجی پرسشنامه سبک یادگیری فلدر سولومون در دختران دوره راهنمایی
3. بررسی‌های ویژگی روان‌سنجی پرسشنامه سبک یادگیری فلدر سولومون در دختران دوره راهنمایی

معصومه صمدی

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1390، صفحه 39-60

چکیده
  هدف از پژوهش، بررسی روایی عاملی و پایایی پرسشنامه سبک‌های یادگیری است. این پرسشنامه توسط فلدروسولومون (1996)، برمبنای مدل فلدر وسیلورمن (1988) در زمینه سبک‌های یادگیری ساخته شده است. جامعه این پژوهش، دانش‌آموزان ...  بیشتر
بررسی تأثیر آموزش ایمن‌سازی در مقابل استرس بر علائم اختلال جسمانی‌کردن بیماران دیابتی
4. بررسی تأثیر آموزش ایمن‌سازی در مقابل استرس بر علائم اختلال جسمانی‌کردن بیماران دیابتی

محمد امیری؛ اصغر آقایی؛ احمد عابدی

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1390، صفحه 61-74

چکیده
  هدف پژوهش، تعیین اثربخشی آموزش ایمن­سازی در مقابل استرس بر علائم اختلال جسمانی‌کردن بیماران دیابتی بود. روش پژوهش آزمایشی و جامعه آماری شامل 2630 نفر بیماران دیابتی مؤسسه خیریه دیابت اصفهان بود که از ...  بیشتر
بررسی وضعیت موجود و ممکن کاربرد شاخص‌های ارزشیابی از دروندادهای برنامه ‌درسی دوره تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های اصفهان، صنعتی اصفهان و شهرکرد
5. بررسی وضعیت موجود و ممکن کاربرد شاخص‌های ارزشیابی از دروندادهای برنامه ‌درسی دوره تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های اصفهان، صنعتی اصفهان و شهرکرد

محمد نیکخواه؛ مصطفی شریف؛ هوشنگ طالبی

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1390، صفحه 75-102

چکیده
  در این پژوهش، پژوهشگران با انتخاب شماری از مهمترین شاخص­های مربوط به ارزشیابی از سه مؤلفه دروندادی برنامة‌درسی (هیأت­ علمی، دانشجویان و امکانات) دوره تحصیلات تکمیلی دانشگاه­های­ اصفهان، صنعتی ...  بیشتر
بررسی رابطه بین اختلالات عملکردی مدیران و ویژگی‌های شخصیتی آنان با ابعاد روان‌شناختی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران 		از دیدگاه کارکنان در شعب سه‌گانه تهران*
6. بررسی رابطه بین اختلالات عملکردی مدیران و ویژگی‌های شخصیتی آنان با ابعاد روان‌شناختی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از دیدگاه کارکنان در شعب سه‌گانه تهران*

فاطمه فاضلی؛ حمیدرضا عریضی؛ حسین سماواتیان

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1390، صفحه 103-124

چکیده
  هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی رابطة بین اختلالات عملکردی مدیران و ویژگی­های شخصیتی آنان با ابعاد روان­شناختی سازمان بوده است. نمونة پژوهش حاضر 57 نفر از مدیران ستادی و 171 نفر از کارکنان زیرمجموعة ...  بیشتر
مقایسه انگیزههای فردی/اجتماعی و سرمایه اجتماعی معتادان درگروههای درمانی شهر اصفهان
7. مقایسه انگیزههای فردی/اجتماعی و سرمایه اجتماعی معتادان درگروههای درمانی شهر اصفهان

محمد باقر کجباف؛ فاطمه رحیمی

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1390، صفحه 125-148

چکیده
  هدف مقاله حاضر، مقایسه انگیزه های درمانی اعتیاد و سرمایه اجتماعی بین معتادان در حال بهبود شهر اصفهان بود. در این پیمایش،  جامعه آماری شامل کلیه معتادان شهر اصفهان است که اقدام به درمان به صورت عضویت ...  بیشتر