دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1390 
1. بررسی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم هوش نظری بر هوش تربیتی در مراکز تربیت معلم ایران

صفحه 1-20

تقی آقا حسینی؛ قربانعلی سلیمی؛ علی سیادت؛ سعید رجایی پور؛ ایرج کاظمی


2. هنجاریابی مقیاس فرسودگی تحصیلی مسلش در دانشجویان زن دانشگاه اصفهان

صفحه 21-38

زینب رستمی؛ محمدرضا عابدی؛ ویلمار بی شوفلی