تحلیل وضعیت پذیرش نوآوری برنامه درسی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

  هدف پژوهش حاضر” تحلیل وضعیت پذیرش نوآوری برنامه درسی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان بوده است. سؤال ‌ های تحقیق با در نظرگرفتن الگوهای نوآوری برنامه درسی (هدف ها، محتوا، راهبردهای یاددهی - یادگیری و روش ‌ های ارزش یابی ) تدوین و بررسی شده است. جامعه آماری شامل 503 عضو هیأت علمی ‌ در دانشگاه اصفهان بوده که 126 عضو هیأت علمی ‌ در دانشگاه اصفهان از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. داده های مورد نیاز پژوهش از دو ابزار، سندها، مدرک ‌ ها و پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده است. ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ 95/0 به دست آمد. روایی صوری و محتوایی به وسیله 10 نفر از متخصصان و کارشناسان برنامه ‌ ریزی درسی و مدیریت آموزشی تأیید شد. یافته ها نشان دادکه از نظر پاسخ گویان، میزان پذیرش نوآوری در هدف ‌ ها، محتوا، راهبردهای یاددهی و یادگیری، و شیوه ‌ های ارزش ‌ یابی برنامه درسی باید بیش از سطح متوسط در برنامه درسی مد نظر قرار گیرد. بین دیدگاه اعضای هیأت علمی مرد و زن دانشگاه اصفهان درباره وضعیت پذیرش نوآوری برنامه درسی تفاوت معناداری وجود ندارد. بین اعضای هیأت علمی دانشکده ‌ های مختلف با مرتبه ‌ های علمی مختلف در مورد وضعیت میزان پذیرش نوآوری برنامه درسی و بین رتبه علمی مربی و استادیار با رتبه علمی دانشیار و استاد از نظر میزان میانگین پذیرش نوآوری در برنامه درسی تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Status of innovation Acceptancein Curriculum University

نویسندگان [English]

  • S. Rajaie pour
  • S. Rajaie pour
  • M. Sharif
  • S. Mousavi
چکیده [English]

The aim of this study was to analyses the status of curriculum innovation acceptance based on faculty members point of views at university of Isfahan. The questions of this study were developed with respect to innovational styles of curriculum (goals, content, teaching-learning strategies, and evaluation methods) and then examined. Statistical population included all 503 faculty members at university of Isfahan which 126 faculty members, were chosen as statistical sample. In order to collecting data, library method and researcher made questionnaire were used. Validity of the questionnaire calculated through Cronbach’s Alpha and its coefficient was 95%. Also content and formal reliability of questionnaire was confirmed by 10 experts and professors in curriculum field. Results study indicated that the rate of innovation acceptance in goals, content, teaching-learning strategies, and evaluation methods are more than average level of curriculum. Also, there was no significant difference among faculty members point of views with regard to the gender, but there showed a significant difference with regard to the status of innovation acceptance in curriculum, based on ranking of faculty members.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • innovation
  • Higher education
  • Faculty member