واکاوی مفهوم تدریس به عنوان عشق- رویکرد فراترکیب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 دانشگاه پیام نور شیراز

3 دانشگاه آزاد اسلامی

10.22108/nea.2020.122648.1463

چکیده

هدف اصلی از انجام این پژوهش، واکاوی مفهوم تدریس به عنوان عشق با رویکرد فراترکیب بود. این پژوهش کیفی با استفاده از روش شش مرحله‌ای ساندلوسکی و باروسو (2007) انجام شده و نتیجه آن استخراج 18 مضمون مؤثر بر تعریف تدریس به عنوان عشق و دسته‌بندی این عوامل در 5 مضمون اصلی: اهداف (ایجاد نگرش عشق‌ورزانه، انجام عمل عشق‌ورزانه، تحول در تجربیات آموزشی و ایجاد تعادل بین توانایی‌ها و چالش‌های دانش‌آموزان، رویکردها (اعتقاد قلبی معلم به عشق، مثبت‌اندیشی، ارزش‌مداری و وجدان‌مداری)، الزامات (آرامش درونی معلم و برخورداری از فرهنگ غنی معلم‌گری)، شایستگی‌های معلمان (توانایی عشق‌ورزی، انگیزش درونی، قدرت تشخیص عشق و درک احساسات و عواطف دانش‌آموزان) و نقش یادگیرنده (مسئول یادگیری، مداومت در یادگیری، پذیرای عشق و دیدگاه انتقادی) بود. پژوهش حاضر با واکاوی مفهوم تدریس به عنوان عشق، ارتباط مؤثر و مکمل میان عشق و عقل در تدریس، یادگیری و تربیت را نشان می‌دهد.
پژوهش حاضر با واکاوی مفهوم تدریس به عنوان عشق، ارتباط مؤثر و مکمل میان عشق و عقل در تدریس، یادگیری و تربیت را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the Concept of Teaching as Love: Meta-Synthesis Approach

نویسندگان [English]

  • Mehdi Mohammadi 1
  • Sahar Noruzi 1
  • Zahra Hesampoor 2
  • Rahil Naseri Jahromi 3
2 Shiraz Payame Noor University
3 Shiraz
چکیده [English]

The main purpose of this study was to analyze the concept of teaching as love with Meta-synthesis approach. This qualitative research was performed using six-step method of Sandloski and Barroso (2007) and the result was the extraction of 18 themes affecting the definition of teaching as love and categorizing these factors into 5 main themes: Objectives (creating a loving attitude, loving action, transformation) In educational experiences and balancing students 'abilities and challenges, approaches (teacher's heartfelt belief in love, positive thinking, value management and conscience), requirements (teacher's inner peace and rich teaching culture), teachers' competencies (power of love, motivation, motivation) Recognizing love and understanding the feelings and emotions of students) and the role of the learner (responsible for learning, persistence in learning, receptive to love and critical perspective). The present study, by analyzing the concept of teaching as love, shows the effective and complementary relationship between love and reason in teaching, learning and education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teaching
  • Love
  • Training
  • Learning
  • Meta-synthesis