دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 31، شهریور 1399 
تدریس عاشقانه؛ زمینه‌ها و ضرورت‌ها با رویکردی فراترکیب

صفحه 115-132

10.22108/nea.2020.122648.1463

رضا ناصری جهرمی؛ مهدی محمدی؛ سحر نوروزی؛ زهرا حسامپور؛ راحیل ناصری جهرمی