طراحی و آزمون مدل تأثیر چشم‌انداز زمان بر بی‌صداقتی تحصیلی از طریق نقش واسطه‌گری خودمختاری در دانش‌آموزان دورة متوسطة دوم
1. طراحی و آزمون مدل تأثیر چشم‌انداز زمان بر بی‌صداقتی تحصیلی از طریق نقش واسطه‌گری خودمختاری در دانش‌آموزان دورة متوسطة دوم

کامیار عظیمی؛ غلامحسین مکتبی

دوره 15، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/nea.2020.120935.1433

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین ابعاد چشم‌انداز زمان و بی‌صداقتی تحصیلی از طریق نقش میانجی‌گری خودمختاری انجام گرفته است. شرکت‌کنندگان پژوهش 294 دانش‌آموز دورة متوسطة دوم شهر اهواز بودند که در سال ...  بیشتر
تأثیر ویژگی‌های درونی و بیرونی عوامل آموزشی مبتنی‌بر وب بر مهارت روخوانی قرآن دانش‌آموزان پایة چهارم ابتدایی
2. تأثیر ویژگی‌های درونی و بیرونی عوامل آموزشی مبتنی‌بر وب بر مهارت روخوانی قرآن دانش‌آموزان پایة چهارم ابتدایی

مونا احمدمخبری؛ وحید صالحی؛ حسین مرادی مخلص

دوره 15، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 17-32

http://dx.doi.org/10.22108/nea.2020.113575.1297

چکیده
         این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ویژگی‌های درونی و بیرونی عوامل آموزشی مبتنی‌بر وب بر مهارت روخوانی قرآن دانش‌آموزان پایة چهارم ابتدایی انجام شده است. پژوهش در دو بخش کیفی و کمّی انجام ...  بیشتر