تحلیل محتوای سرفصل های دروس کاربرد فاوا در رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان براساس الگوی TPACK

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

2 دانشیار رشته مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبائی

3 استادیار رشته مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبائی

10.22108/nea.2020.123262.1481

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای سرفصل های دروس کاربرد فاوا در رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوای کمی به شیوه ی قیاسی است. جامعه آماری پژوهش سرفصل های دروس کاربرد فاوا در رشته آموزش ابتدایی است. نمونه پژوهش برابر با جامعه آماری و به روش سرشماری انتخاب شد. ابزار پژوهش سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته است که براساس منابع نظری و پژوهشی الگوی TPACK میشرا و کهلر (2006) تهیه شد. روایی ابزار به روش صوری تأیید شد و برای پایایی ابزار به روش اسکات ضریب توافق 05/91 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از فرایند تحلیلی آنتروپی شانون استفاده شد. نتایج نشان داد هر چند در مجموع 112 مرتبه به دانش های مرتبط با فناوری توجه شده که دانش محتوای فناوری با 46 فراوانی و میزان بار اطلاعاتی 993/0 و ضریب اهمیت 264/0 بیشترین و دانش فناوری با 17 فراوانی و میزان بار اطلاعاتی 869/0 و ضریب اهمیت 231/0 کمترین توجه را به خود اختصاص داده است. اما مولفه های دانش های مرتبط با فناوری براساس TPACK را پوشش نمی دهد و ناقص است. بنابراین پیشنهاد می شود براساس الگوی TPACK سرفصل های دروس کاربرد فاوا در رشته آموزش ابتدایی بازنگری شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content analysis of the topics of ICT application courses in the field of primary education to Farhangian University based on the TPACK model

نویسندگان [English]

  • fatollah koushki 1
  • Mostafa Ghaderi 2
  • Mahboubeh Khosravi 3
  • Alireza Sadeghi 3
1 Ph.D. student of curriculum studies at Allameh Tabatabai University of Tehran
2 Associate Professor of the Study Programs at Allameh Tabatabai University
3 Assistant Professor of Curriculum Studies at Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

The purpose of this study was to analyze content of topics of ICT application courses in the field of primary education to Farhangian University. Research method is descriptive quantitative content analysis in a deductive way. Statistical population of research is topics of ICT application courses in the field of primary education. Research sample was equal to statistical population and was selected by census method. Research tool is a researcher made content analysis checklist based on theoretical and research sources of TPACK model of Mishra and Kohler (2006). Validity of instrument was formally confirmed by experts, and Scottish coefficient of 91.05 was obtained for reliability of instrument using Scott method. Shannon entropy analysis process was used to analyze data. Results showed that although a total of 112 times attention has been paid to technology related structures, technology content knowledge structure with 46 frequencies with an information load of 0.993 and a significance coefficient of 0.264 is the most and technology knowledge structure with 17 frequencies and amount of information load is 0.869 and coefficient of importance is 0.231 has received the least attention. But it does not cover components of technology related knowledge based on TPACK and is incomplete. Therefore, it is suggested that based on TPACK model the topics of ICT application courses in the field of primary education be reviewed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Application of ICT
  • Elementary Education
  • Farhangian University