نقش واسطه‌ای ترجیحات فکری ندهرمان در رابطه بین سبک های یادگیری کلب و خودتنظیمی یادگیری در دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه فرهنگیان

10.22108/nea.2020.111197.1233

چکیده

The individual differences between learners in different dimensions and styles are factors influencing learning. In this regard, the present study was conducted with the aim of investigating the mediating role of Nederman's intellectual preferences in the relationship between Kolb's learning styles and self-regulatory learning among students at the Farhangian University of Kerman. The research design is a type of correlation project. The statistical population of this research includes all male and female students of Farhangian University of Kerman province who study in the academic year 1396- 1397. Sample size Considering the possibility of loss and inappropriate use of some questionnaires, 350 students were selected after the removal of incomplete 346 students (238 males and 108 females) in the final analysis. A sample stratified sampling method was used to select the sample. The research tools were Kolb's Learning Styles Questionnaire (1985), Nedehraman's Preference Assessment Questionnaire (1980) and Buffer's Self-Regulatory Learning Questionnaire (1995). Data were analyzed using descriptive statistics using statistical characteristics such as frequency, mean, standard deviation, and inferential level of default tests, Pearson correlation coefficient and structural equation modeling. The results showed that the path between learning styles and self-regulation is 0.633. This amount indicates that learning styles account for 63 percent of the variation of self-regulating learning variable directly. Learning styles indirectly and indirectly through the mediating variable of intellectual preferences affect 23% on the self-regulation variable.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the aim of investigating the mediating role of Nederman's intellectual preferences in the relationship between Kolb's learning styles and self-regulatory learning among students

نویسنده [English]

  • masome zangi Abadi
farhangian
چکیده [English]

وجود تفاوتهای فردی یادگیرندگان در ابعاد و سبکهای مختلف از عوامل تأثیرگذار بر یادگیری است. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای ترجیحات فکری ندهرمان در رابطه بین سبک های یادگیری کلب و خودتنظیمی یادگیری در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کرمان انجام شد. طرح پژوهش از نوع طرح های همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فرهنگیان استان کرمان می باشد که در سال تحصیلی 1396- 1397 مشغول به تحصیل هستند. حجم نمونه با توجه به در نظر گرفتن احتمال ریزش و غیر قابل استفاده بودن برخی پرسشنامه ها، 350 دانشجو تعیین شد که پس از حذف پرسشنامه های ناقص 346 دانشجو (238 پسر و 108 دختر) در تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفتند. برای انتخاب نمونه از جامعه مذکور از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی استفاده گردید. ابزار پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (1985)، پرسشنامه سنجش ترجیحات فکری ندهرمان (1980) وپرسشنامه خودتنظیمی یادگیری بوفارد (1995). داده ها در سطح توصیفی با استفاده از مشخصه های آماری نظیر فراوانی، میانگین، انحراف معیار و در سطح استنباطی از آزمون‌های پیش فرض، ضریب همبستگی پیرسون و مدل‌سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد مسیر میان سبک‌های یادگیری و خودتنظیمی برابر با 633/0 است. این مقدار بیانگر این است که سبک‌های یادگیری به میزان 63 درصد از تغییرات متغیر خودتنظیمی یادگیری را به‌طور مستقیم تبیین می‌کند. سبک‌های یادگیری به‌طور غیرمستقیم و از طریق متغیر میانجی ترجیحات فکری به میزان 23 درصد برمتغیر خودتنظیمی تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Nederman's intellectual preferences
  • Kolb's learning styles
  • learning self-regulation