دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، مهر 1392 
معرفی مفهوم خردمندی در روان‌شناسی و کاربردهای آموزشی آن

صفحه 1-28

سمانه اسعدی؛ شعله امیری؛ حسین مولوی؛ خسرو باقری نوع پرست


رابطه مؤلفه‌های راهبردهای یادگیری با مؤلفه‌های عملکرد تحصیلی دانش آموزان

صفحه 55-72

حسن قلاوندی؛ جواد امانی ساری بگلو؛ مهسا صالح نجفی؛ حبیب امانی