معرفی مفهوم خردمندی در روان‌شناسی و کاربردهای آموزشی آن
1. معرفی مفهوم خردمندی در روان‌شناسی و کاربردهای آموزشی آن

سمانه اسعدی؛ شعله امیری؛ حسین مولوی؛ خسرو باقری نوع پرست

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-28

چکیده
    مفهوم خردمندی [1] در متون فلسفی و دینی دارای قدمتی دیرینه است، اما از حدود دو سه دهه اخیر این موضوع وارد مباحث و پژوهش‌های تجربی در عرصه‌های مختلف روان­شناسی شده است. نظریه‌پردازان مختلف با توجه ...  بیشتر
بررسی ارتباط معنوی - عاطفی بین‌ فردی و توسعه‌ آن در کتاب‌های درسی دوره آموزش ابتدایی و راهنمایی ایران
2. بررسی ارتباط معنوی - عاطفی بین‌ فردی و توسعه‌ آن در کتاب‌های درسی دوره آموزش ابتدایی و راهنمایی ایران

محمد نجفی؛ فاطمه خوشنویسان؛ حسین چهارباشلو

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، صفحه 29-54

چکیده
    پژوهش حاضر با هدف میزان توجه به مؤلفه‌های ارتباط معنوی- عاطفی بین‌ فردی در محتوای کتاب‌های درسی دوره آموزش ابتدایی و راهنمایی ایران انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتواست. جامعه پژوهش ...  بیشتر
رابطه مؤلفه‌های راهبردهای یادگیری با مؤلفه‌های عملکرد تحصیلی دانش آموزان
3. رابطه مؤلفه‌های راهبردهای یادگیری با مؤلفه‌های عملکرد تحصیلی دانش آموزان

حسن قلاوندی؛ جواد امانی ساری بگلو؛ مهسا صالح نجفی؛ حبیب امانی

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، صفحه 55-72

چکیده
    هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری با عملکرد تحصیلی است. بدین منظور، 393 نفر از دانش آموزان سال اول دوره متوسطه شهرستان ازنا با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی خوشه ای انتخاب ...  بیشتر
بررسی مشکلات اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی از دیدگاه معلمان و مدیران مدارس ابتدائی
4. بررسی مشکلات اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی از دیدگاه معلمان و مدیران مدارس ابتدائی

حسن کرمعلیان؛ رضا جعفری هرندی؛ حسین عبادی

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، صفحه 73-92

چکیده
    این پژوهش با هدف بررسی مشکلات اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی در پایه‌‌های اول تا سوم مدارس ابتدایی، به روش توصیفی- پیمایشی انجام گرفته است. جامعه‌ آماری پژوهش محدود به معلمان و مدیران آموزشگاه‌های ...  بیشتر
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در به کارگیری یادگیری سیاردر آموزش عالی
5. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در به کارگیری یادگیری سیاردر آموزش عالی

مجتبی رضایی راد

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، صفحه 93-112

چکیده
    پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در به کارگیری یادگیری سیار در آموزش عالی با روش توصیفی، پیمایشی (زمینه یابی) و مقطعی انجام شد. جامعه آماری متشکل از 300 نفر از استادان دانشگاه ...  بیشتر
تأثیر وجه‌ حسی و کنترل سرعت ارائه مطالب بر کارایی آموزش چندرسانه‌ای در دانش‌آموزان پایه دوم دوره دبیرستان
6. تأثیر وجه‌ حسی و کنترل سرعت ارائه مطالب بر کارایی آموزش چندرسانه‌ای در دانش‌آموزان پایه دوم دوره دبیرستان

فاطمه جانثاروطن؛ حمیدرضا حسن‌آبادی؛ مسعود شریفی

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، صفحه 113-132

چکیده
    هدف مطالعه حاضر، کاهش بار شناختی و افزایش کارایی آموزش در یک محیط یادگیری چندرسانه‌ای مبتنی بر رایانه بود. مطالب آموزشی در دو وجه­حسی ( گفتار در برابر متن بر صفحه) و کنترل سرعت ارائه­ مطالب ( ...  بیشتر
الگوی ساختاری تأثیر سبک‌های فرزندپروری و اعتیاد به بازی رایانه‌ای بر عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان پسر
7. الگوی ساختاری تأثیر سبک‌های فرزندپروری و اعتیاد به بازی رایانه‌ای بر عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان پسر

بی‌بی عشرت زمانی؛ یاسمین عابدینی

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، صفحه 133-156

چکیده
    پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط علّی بین سن شروع بازی‌های رایانه‌ای، جایگاه اجتماعی- اقتصادی، سبک‌های فرزندپروری، اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای و عملکرد تحصیلی انجام شده است. تعداد 254 نفر از دانش‌آموزان ...  بیشتر
نمایه مجله رویکردهای نوین آموزشی(مجله پژوهشهای تربیتی و روانشناختی سابق)(بهار و تابستان 1387 تا بهار و تابستان 1392)
8. نمایه مجله رویکردهای نوین آموزشی(مجله پژوهشهای تربیتی و روانشناختی سابق)(بهار و تابستان 1387 تا بهار و تابستان 1392)

حمید رضا خسروی‌ تاج

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، صفحه 157-167

چکیده
    مجله پژوهشهای تربیتی و روانشناختی از سال 1354 شروع به انتشار نمود و پس از یک وقفه نسبتاً طولانی، با اعضای هیأت تحریریه جدید متشکل از اساتید دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان و دانشگاههای ...  بیشتر