دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 24، مهر 1395، صفحه 1-126 
ساخت و اعتباریابی مقیاس نیاز پژوهشی معلمان مقطع متوسطة شهر مشهد براساس نظریة خودتعیین‌گری

صفحه 27-44

10.22108/nea.2016.21379

فاطمه ارفع بلوچی؛ حسین کارشکی؛ محمدرضا آهنچیان؛ حمید ناصریان؛ احسان افشاری زاده