بررسی تأثیر روش تدریس مبتنی بر «فعالیت و تمرین» بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر دورة کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه پیام نور اصفهان «در درس آمار»
2. بررسی تأثیر روش تدریس مبتنی بر «فعالیت و تمرین» بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر دورة کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه پیام نور اصفهان «در درس آمار»

هوشنگ طالبی؛ بتول بصیری

دوره 11، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-26

http://dx.doi.org/10.22108/nea.2016.21374

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر روش تدریس مبتنی بر «فعالیت و تمرین»بر عمکرد تحصیلی دانشجویان در درس آمار است که از نوع پژوهش‌های شبه‌تجربی است. جامعة آماری شامل کلیة دانشجویان دختر دورة کارشناسی علوم ...  بیشتر
ساخت و اعتباریابی مقیاس نیاز پژوهشی معلمان مقطع متوسطة شهر مشهد براساس نظریة خودتعیین‌گری
3. ساخت و اعتباریابی مقیاس نیاز پژوهشی معلمان مقطع متوسطة شهر مشهد براساس نظریة خودتعیین‌گری

فاطمه ارفع بلوچی؛ حسین کارشکی؛ محمدرضا آهنچیان؛ حمید ناصریان؛ احسان افشاری زاده

دوره 11، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 27-44

http://dx.doi.org/10.22108/nea.2016.21379

چکیده
  دف این پژوهش ساخت و بررسی روایی و ساختار عاملی پرسشنامه‌ای برای سنجش نیازهای پژوهشی معلمان مقطع متوسطة شهر مشهد است. روش این پژوهش توصیفی و از نوع آزمون‌سازی است. از جامعة معلمان زن و مرد مقطع متوسطة ...  بیشتر
بررسی تأثیر رهبری اخلاقی بر توسعة سازمان یادگیرنده در مدارس متوسّطة شهری
4. بررسی تأثیر رهبری اخلاقی بر توسعة سازمان یادگیرنده در مدارس متوسّطة شهری

محمد فرزانه؛ کیوان مرادی؛ رباب ملایی

دوره 11، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 45-58

http://dx.doi.org/10.22108/nea.2016.21380

چکیده
  ﻫﺪف از این ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮرﺳﻲ تأثیر رهبری اخلاقی بر سازمان یادگیرنده در مدارس متوسّطة شهرستان شیروان است. این پژوهش از نوع پژوهش­های توصیفی- همبستگی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعة آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ، ...  بیشتر
مقایسة باورهای انگیزشی، مهارتهای فراشناختی و یادگیری خودتنظیمی دانش آموزان تیزهوش و عادی شهر اصفهان
5. مقایسة باورهای انگیزشی، مهارتهای فراشناختی و یادگیری خودتنظیمی دانش آموزان تیزهوش و عادی شهر اصفهان

زهرا آرامی؛ غلامرضا منشئی؛ احمد عابدی؛ طیبه شریفی

دوره 11، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 59-70

http://dx.doi.org/10.22108/nea.2016.21381

چکیده
  این پژوهش با هدف مقایسة باورهای انگیزشی،‌ مهارت‌های فراشناختی و یادگیری خودتنظیمی بین دانش‌آموزان تیزهوش و عادی دختر پایة سوم راهنمایی شهر اصفهان انجام شده است. روش پژوهش از نوع علّی- مقایسه‌ای و ...  بیشتر
تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی(شناختی و فراشناختی) بر جهت‌گیری هدف در دانش‌آموزان دختر پایة دوم دورة متوسطة دوم با پیگیری شصت‌روزه
6. تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی(شناختی و فراشناختی) بر جهت‌گیری هدف در دانش‌آموزان دختر پایة دوم دورة متوسطة دوم با پیگیری شصت‌روزه

ایرج نیک پی؛ سعید فرحبخش؛ لیلا یوسف وند

دوره 11، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 71-86

http://dx.doi.org/10.22108/nea.2016.21382

چکیده
      این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (شناختی و فراشناختی) بر جهت‌گیری هدف در دانش‌آموزان دختر پایة دوم متوسطة دوم انجام شده است. روش پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با ...  بیشتر
تحلیل چند سطحی عوامل مؤثّر بر تاب‌آوری تحصیلی(مورد مطالعه: دانش آموزان مقطع متوسّطة مناطق کمتر توسعه یافتة شهرستان مبارکه)
7. تحلیل چند سطحی عوامل مؤثّر بر تاب‌آوری تحصیلی(مورد مطالعه: دانش آموزان مقطع متوسّطة مناطق کمتر توسعه یافتة شهرستان مبارکه)

رضا همتی؛ مسعود غفاری

دوره 11، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 87-106

http://dx.doi.org/10.22108/nea.2016.21383

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین عوامل مؤثّر بر تاب­آوری تحصیلی در سه سطح فردی- شخصیتی، خانواده و مدرسه­ به صورت پیمایشی و با روش نمونه­گیری خوشه­ای روی 250 دانش‌آموز، 192 دختر و 58 پسر در مقطع متوسّطة مناطق ...  بیشتر
تدوین الگوی معادلة ساختاری نقش فشارآورهای تحصیلی بر تاب آوری، انگیزش و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان پیش دانشگاهی دختر شهر اصفهان
8. تدوین الگوی معادلة ساختاری نقش فشارآورهای تحصیلی بر تاب آوری، انگیزش و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان پیش دانشگاهی دختر شهر اصفهان

زهرا سادات فاضل؛ فریبا یزدخواستی

دوره 11، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 107-126

http://dx.doi.org/10.22108/nea.2017.21489

چکیده
  هدف این پژوهش، تدوین الگوی معادلة ساختاری نقش فشارآورهای تحصیلی بر تاب­آوری، انگیزش و فرسودگی تحصیلی دانش­آموزان دختر کنکوری شهر اصفهان است. جامعة آماری شامل تمام دانش­آموزان دختر کنکوری شهر اصفهان ...  بیشتر